Trang chủ » Giải bài tập Phương trình chứa ẩn ở mẫu SGK toán 8

Giải bài tập Phương trình chứa ẩn ở mẫu SGK toán 8

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 5 trang 19: Giá trị x = 1 có phải là nghiệm của phương trình hay không? Vì sao?

Lời giải

Giá trị x = 1 không phải là nghiệm của phương trình.

Vì tại x = 1 thì frac{1}{x-1} có mẫu bằng 0, vô lí

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 5 trang 20: Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Lời giải

a) x – 1 ≠ 0 khi x ≠ 1 và x + 2 ≠ 0 khi x ≠ – 2

Vậy ĐKXĐ của phương trình Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu là x ≠ 1 và x ≠ – 2

b) x – 2 ≠ 0 khi x ≠ 2

Vậy ĐKXĐ của phương trình Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu là x ≠ 2

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 5 trang 22: Giải các phương trình trong câu hỏi 2

Lời giải

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Suy ra x(x + 1) = (x – 1)(x + 4)

Ta có:

x(x + 1) = (x – 1)(x + 4)

⇔ x2 + x = x2 + 4x – x – 4

⇔ x = 3x – 4

⇔ 2x = 4

⇔ x = 2 (thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy tập nghiệm của phương trình là: S = {2}

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Suy ra 3 = 2x – 1 – x(x – 2)

⇔ 3 = 2x – 1-(x2 – 2x)

⇔ 3 = 2x – 1 – x2 + 2x

⇔ 3 = – 1 – x2

⇔ x2 = -4 (vô nghiệm)

Vậy tập nghiệm của phương trình là: S = ∅

Bài 27 (trang 22 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bài 28 (trang 22 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bài 29 (trang 22-23 SGK Toán 8 tập 2): Bạn Sơn giải phương trình

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bạn Hà cho rằng Sơn giải sai vì đã nhân hai vế với biểu thức x – 5 có chứa ẩn. Hà giải bằng cách rút gọn vế trái như sau:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bài 30 (trang 23 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bài 31 (trang 23 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bài 32 (trang 23 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bài 33 (trang 23 SGK Toán 8 tập 2): Tìm các giá trị của a sao cho mỗi biểu thức sau có giá trị bằng 2:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Lời giải:

Biểu thức có giá trị bằng 2 thì:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top