Trang chủ » Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Bài 1 trang 60 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Trong các bảng sau ghi các giá trị tương ứng của x và y. Bảng nào xác định y là hàm số của x? Vì sao?

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Lời giải:

Bảng a) xác định y là hàm số của biến số x vì với mỗi giá trị của x ta xác định được một giá trị tương ứng duy nhất của y.

Bảng b) xác định y không phải là hàm số của biến số x vì với mỗi giá trị của x ta xác định được hai giá trị khác nhau của y.

Vì dụ x = 3 thì y = 6 và y = 4.

Bài 2 trang 60 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Cho hàm số y = f(x) = 1,2x

Tính các giá trị tương ứng của y khi cho x các giá trị sau đây, rồi lập bảng các giá trị tương ứng giữa x và y:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Bài 3 trang 60 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Cho hàm số y = f(x) = Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 . Tính:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Bài 4 trang 60 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Cho hàm số y = f(x) = Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 + 5 với x ∈ R. Chứng minh rằng hàm số đồng biến trên R.

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Bài 5 trang 61 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Biểu diễn các điểm sau đây trên cùng một hệ trục tọa độ. Nối theo thứ tự các điểm đã cho bằng các đoạn thẳng để được một đường gấp khúc với điểm đầu là A, điểm cuối là M.

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top