Trang chủ » Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Bài 9: Căn bậc ba

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Bài 9: Căn bậc ba

Bài 88 trang 20 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Tính (không dùng bảng tính hay máy tính bỏ túi):

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 9: Căn bậc ba

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 9: Căn bậc ba

Bài 89 trang 20 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Tìm x, biết:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 9: Căn bậc ba

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 9: Căn bậc ba

⇔ x – 5 = 0,729 ⇔ x = 5,729

Bài 90 trang 20 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Chứng minh các bất đẳng thức sau:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 9: Căn bậc ba

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 9: Căn bậc ba

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 9: Căn bậc ba

Bài 91 trang 20 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Tìm giá trị gần đúng của căn bậc ba mỗi số sau bằng bảng lập phương và kiểm tra bằng máy tính bỏ túi (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba):

a. 12     b. 25,3     c. -37,91     d. -0,08

 

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 9: Căn bậc ba

Bài 92 trang 20 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: So sánh (không dùng bảng tính hay máy tính bỏ túi):

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 9: Căn bậc ba

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 9: Căn bậc ba

Bài 93 trang 20 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Tìm tập hợp các giá trị x thỏa mãn điều kiện sau và biểu diễn tập hợp đó trên trục số:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 9: Căn bậc ba

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 9: Căn bậc ba

Bài 94 trang 20 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Chứng minh:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 9: Căn bậc ba

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 9: Căn bậc ba

ế trái bằng vế phải nên đẳng thức được chứng minh.

a. Nếu x ≥ 0, y ≥ 0, z ≥ 0 thì:

x + y + z ≥ 0

(x – y)2 + (y – z)2 + (z – x)2 ≥ 0

Suy ra: x3 + y3 + z3 – 3xyz ≥ 0 ⇔ x3 + y3 + z3 ≥ 3xyz

b. Nếu a ≥ 0, b ≥ 0, c ≥ 0 thì :

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 9: Căn bậc ba

Bài 95 trang 21 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho ba số không âm, chứng minh:

a. Trong các hình hộp chữ nhật có cùng tổng ba kích thước thì hình lập phương có thể tích lớn nhất.

b. Trong các hình hộp chữ nhật có cùng thể tích thì hình lập phương có tổng ba kích thước bé nhất.

Lời giải:

 
Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 9: Căn bậc ba

a. Các hình hộp chữ nhật có cùng tổng ba kích thước thì Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 không đổi.

Vì Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 ≥ Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 và Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 không đổi nên Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 đạt giá trị lớn nhất Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 khi a = b = c.

Vậy trong các hình hộp chữ nhật có cùng tổng ba kích thước thì hình lập phương có thể tích lớn nhất.

b. Các hình hộp chữ nhật có cùng thể tích thì abc không đổi

Vì Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 ≥Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 và Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 không đổi nên Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 đạt giá trị nhỏ nhất ∛abc khi a = b = c.

Vậy trong các hình hộp chữ nhật có cùng thể tích thì hình lập phương có tổng ba kích thước bé nhất.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top