Trang chủ » Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 80 trang 18 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Rút gọn các biểu thức:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 81 trang 18 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Rút gọn các biểu thức:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 82 trang 18 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: a. Chứng minh: Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

b. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: x2 + x√3 + 1. Giá trị đó đạt được khi x bằng bao nhiêu?

 

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 83 trang 19 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Chứng tỏ giá trị các biểu thức sau là số hữu tỉ

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

ời giải:

a) Rút gọn biểu thức ta được -10/9 là số hữu tỉ.

b) Rút gọn biểu thức ta được 12 là số hữu tỉ.

Bài 84 trang 19 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Tìm x, biết:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 85 trang 19 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Cho biểu thức: Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

a. Rút gọn P với x ≥ 0 và x ≠ 4

b. Tìm x để P = 2

Lời giải:

a) Điều kiện: x ≥ 0 và x ≠ 4

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

b) Ta có:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 86 trang 19 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Cho biểu thức: Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

a. Rút gọn Q với a > 0, a ≠ 4 và a ≠ 1

b. Tìm giá trị của a để Q dương.

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
Bài 87 trang 19 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Với ba số a, b, c không âm, chứng minh bất đẳng thức:

a + b + c ≥ √ab + √bc + √ca

Hãy mở rộng kết quả cho trường hợp bốn số, năm số không âm.

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1).  Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top