Trang chủ » Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 56 trang 14 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Đưa thừa số ra ngoài dấu căn:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 57 trang 14 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Đưa thừa số vào trong dấu căn:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 58 trang 14 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Rút gọn các biểu thức:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 59 trang 14 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Rút gọn biểu thức:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 60 trang 15 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Rút gọn các biểu thức:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 61 trang 15 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Khai triển và rút gọn các biểu thức (với x và y không âm)

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 62 trang 15 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Khai triển và rút gọn các biểu thức (với x và y không âm)

 

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
Lời giải:
Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
Bài 63 trang 15 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Chứng minh:
Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
Lời giải:
Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
Bài 64 trang 15 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: a. Chứng minh: Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
b. Rút gọn biểu thức: Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
Lời giải:
Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
Bài 65 trang 15 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Tìm x, biết:
Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
Lời giải:
Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
Bài 66 trang 15 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Tìm x, biết:
Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
Lời giải:
Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
Bài 67 trang 15 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho hai số không âm, chứng minh:

a. Trong các hình chữ nhật có cùng chu vi thì hình vuông có diện tích lớn nhất.

b. Trong các hình chữ nhật có cùng diện tích thì hình vuông có chu vi bé nhất.

Lời giải:

Với hai số không âm a và b, bất đẳng thức Cô-si cho hai số đó là:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 ≥ Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

a. Các hình chữ nhật có cùng chu vi thì Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 không đổi. Từ bất đẳng thức Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 ≥ Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 và Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9không đổi suy ra ab đạt giá trị lớn nhất bằng Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 khi a = b.

Điều này cho thấy trong các hình chữ nhật có cùng chu vi thì hình vuông có diện tích lớn nhất.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top