Trang chủ » Giải bài tập SGK hóa học 12, Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Giải bài tập SGK hóa học 12, Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Bài 1 (trang 111 SGK Hóa 12): Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là:

A. ns1.

B. ns2.

C. ns2np1.

D. (n-1)dsxnsy.

Lời giải:

Đáp án A.

Bài 2 (trang 111 SGK Hóa 12): Cation M+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2S2 P6. M+ là cation nào sau đây?

A. Ag+.

B. Cu2+.

C. Na+.

D. K+.

Lời giải:

Đáp án C.

Bài 3 (trang 111 SGK Hóa 12): Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành khi hòa tan 39 g kali kim loại vào 362 g nước là kết quả nào sau đây?

A. 15,47%.

B. 13,87%.

C. 14%.

D. 14,04%.

Lời giải:

Đáp án C.

K + H2O → KOH + 1/2 H2

Số mol K: nK = 39/39 = 1(mol)

Số mol KOH: nKOH = nK = 1(mol)

Khối lượng KOH là mKOH = 56.1 = 56 (g)

Số mol H2: nH2 = 1/2 nK= 0,5(mol)

Khối lượng dung dịch là mdd = 39 + 362 – 0,5.2 = 400 (g)

Nồng độ C%KOH = 56/400 .100% = 14%

Bài 4 (trang 111 SGK Hóa 12): Trong các muối sau, muối nào dễ bị nhiệt phân:

A. LiCl.

B. NaNO3.

C. KHCO3.

D. KBr.

Lời giải:

Đáp án C.

Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Bài 5 (trang 111 SGK Hóa 12): Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy, thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 3,12 g kim loại ở catot. Hãy xác định công thức phân tử của muối kim loại kiềm.

Lời giải:

Giải bài tập SGK hóa học 12, Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Công thức muối KCl

Bài 6 (trang 111 SGK Hóa 12): Cho 100g CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl để lấy khí CO2 sục vào dung dịch chứa 60 g NaOH. Tính khối lượng muối natri thu được.

Lời giải:

Giải bài tập SGK hóa học 12, Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

K = 1,5 → phản ứng tạo hai muối NaHCO3 và Na2CO3

Giải bài tập SGK hóa học 12, Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Gọi x, y lần lượt là số mol NaHCO3 và Na2CO3

Theo bài ra ta có hệ

Giải bài tập SGK hóa học 12, Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Khối lượng NaHCO3 m = 84.0,5 = 42 (g)

Khối lượng Na2CO3 m = 106.0,5 = 53 (g)

Bài 7 (trang 111 SGK Hóa 12): Nung 100g hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng của hỗn hợp không đổi, được 69 g chất rắn. Xác định thành phần % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

Lời giải:

Giải bài tập SGK hóa học 12, Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Bài 8 (trang 111 SGK Hóa 12): Cho 3,1 g hỗn hợp gồm hai kim loại kiềm ở hai chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với nước thu được 1,12 lít H2 ở đktc và dung dịch kiềm.

Lời giải:

Gọi công thức chung cho hai kim loại kiềm là M ̅

Giải bài tập SGK hóa học 12, Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Gọi x, y lần lượt là số mol của Na và K trong hỗn hợp

Giải bài tập SGK hóa học 12, Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

số mol HCl = 0,1 (mol)

thể tích dung dịch HCl VHCl = 0,1/2 = 0,05 (l) = 50 (ml)

khối lượng muối mM ̅Cl = 0,1.(31 + 35,5) = 6,65(g)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top