Trang chủ » Giải bài tập SGK lịch sử lớp 4. Bài 17. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

Giải bài tập SGK lịch sử lớp 4. Bài 17. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

    Câu hỏi lịch sử bài 17 ( trang 47)

Tại sao nói vua có uy quyền tuyệt đối?

    Trả lời:

-Vì mọi quyền hành đều tập trung vào tay vua.

Vua trực tiếp tổng chỉ huy quân đội, có quyền bãi bỏ các quan, thần trong triều đình.

    Câu hỏi lịch sử bài 17 ( trang 48)

Nhà Hậu Lê, đặc biệt là đời vua Lê Thánh Tông, đã làm gì để quản lí đất nước?

    Trả lời:

a. Việc tổ chức quản lí đất nước ngày càng được củng cố và đạt tới đỉnh cao vào đời vua Lê Thánh Tông (1460 -1497).

Vua có uy quyền tuyệt đối. Mọi quyền hành đều tập trung vào tay vua. Vua trực tiếp là Tổng chỉ huy quân đội. Lê Thánh Tông bãi bỏ một số chức quan cao cấp nhất như Tướng quốc, Đại tổng quản, Đại hành khiến. Giúp việc cho vua có các bộ và các viện.

b. Vua Lê Thánh Tông cho vẽ bản đồ đất nước, gọi là ban đổ Hồng Đức. Đây là bản đồ đầu tiên của nước ta.

Tuy vua Lê Thái Tổ đã chú ý đến việc định ra pháp luật, song phải đến đời vua Lê Thánh Tông, một bộ luật mới ra đời, có tên gọi là Bộ luật Hồng Đức. Đây là bộ luật hoàn chính đầu tiên của nước ta và có những điều tiến bộ. Nội dung cơ bản của bộ luật là bảo vệ quyền lợi của vua, quan lại, địa chủ; bảo vệ chủ quyền quốc gia; khuyến khích phát triển kinh tế; giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc; bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.

    Bài 1 trang 48 SGK Lịch sử 4

Những sự việc nào trong bài thể hiện quyền tối cao của nhà vua?

    Trả lời

Vua có uy quyền tuyệt đối. Mọi quyền hành đều tập trung vào tay vua. Vua trực tiếp là Tổng chỉ huy quân đội. Lê Thánh Tông bãi bỏ một số chức quan cao cấp nhất như Tướng quốc, Đại tổng quản, Đại hành khiến. Giúp việc cho vua có các bộ và các viện.

    Bài 2 trang 48 SGK Lịch sử 4

Bộ luật Hồng Đức có những nội dung cơ bản nào?

    Trả lời

Đây là bộ luật hoàn chính đầu tiên của nước ta và có những điều tiến bộ. Nội dung cơ bản của bộ luật là bảo vệ quyền lợi của vua, quan lại, địa chú ; bảo vệ chủ quyền quốc gia; khuyến khích phát triển kinh tế; giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc; bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top