Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 3. Bài 1. Phương trình đường thẳng

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 3. Bài 1. Phương trình đường thẳng

 Bài 1 (trang 80 SGK Hình học 10): Lập phương trình tham số của đường thằng d trong mỗi trường hợp sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 3. Bài 1. Phương trình đường thẳng

Bài 2 (trang 80 SGK Hình học 10): Lập phương trình tổng quát của đường thẳng Δ trong mỗi trường hợp sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 3. Bài 1. Phương trình đường thẳng

Bài 3 (trang 80 SGK Hình học 10): Cho tam giác ABC biết A(1; 4), B(3; -1) và C(6; 2).

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 3. Bài 1. Phương trình đường thẳng

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 3. Bài 1. Phương trình đường thẳng

Mà A(1; 4) thuộc AM

 

⇒ Phương trình đường thẳng AM: x + y – 5 = 0.

Bài 4 (trang 80 SGK Hình học 10): Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm M(4; 0) và điểm N(0; -1).

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 3. Bài 1. Phương trình đường thẳng

Bài 5 (trang 80 SGK Hình học 10): Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng d1 và d2 sau đây:

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 3. Bài 1. Phương trình đường thẳng

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 3. Bài 1. Phương trình đường thẳng

c) Xét hệ phương trình

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 3. Bài 1. Phương trình đường thẳng

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 3. Bài 1. Phương trình đường thẳng

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 3. Bài 1. Phương trình đường thẳng

Bài 6 (trang 80 SGK Hình học 10): Cho đường thẳng d có phương trình tham số: Giải bài 6 trang 80 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Tìm điểm M thuộc đường thẳng d và cách điểm A(0 ; 1) một khoảng bằng 5.

Lời giải

M ∈ d nên M có tọa độ: M(2 + 2t; 3 + t).

Khi đó : MA2 = (xM – xA)2 + (yM – yA)2 = (2+2t)2 + (2 + t)2 = 5t2 + 12t + 8.

Ta có : MA = 5 ⇔ MA2 = 25

⇔ 5t2 + 12t + 8 = 25

⇔ 5t2 + 12t – 17 = 0

⇔ t = 1 hoặc t = –17/5.

+ Với t = 1 thì M(4 ; 4).

+ Với t = –17/5 thì M(–24/5 ; –2/5).

 

Vậy có hai điểm M thỏa mãn là M(4 ; 4) và M(–24/5 ; –2/5).

Bài 7 (trang 81 SGK Hình học 10): Tìm số đo của góc giữa hai đường thẳng d1 và d2 lần lượt có phương trình: d1: 4x – 2y + 6 = 0 và d2: x – 3y + 1 = 0

Lời giải

Với d1: 4x – 2y + 6 = 0 và d2: x – 3y + 1 = 0 ta có :

 

 
Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 3. Bài 1. Phương trình đường thẳng

Bài 8 (trang 81 SGK Hình học 10): Tìm khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng trong các trường hợp sau:

a, A(3; 5) và Δ : 4x + 3y +1 = 0

b, B(1; -2) và d: 3x – 4y -26 = 0

c, C(1; 2) và m: 3x + 4y -11 = 0

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 3. Bài 1. Phương trình đường thẳng

Bài 9 (trang 81 SGK Hình học 10): Tìm bán kính của đường tròn tâm C(-2; -2) tiếp xúc với đường thẳng Δ : 5x + 12y -10 = 0.

 

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 3. Bài 1. Phương trình đường thẳng

Vì đường tròn tâm C tiếp xúc với Δ nên R = d(C, Δ).

 

Do đó ta có :

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 3. Bài 1. Phương trình đường thẳng

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top