Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 5. Ôn tập chương V – Thống kê

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 5. Ôn tập chương V – Thống kê

Bài 1 (trang 128 SGK Đại Số 10): Chỉ rõ các bước để

a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp.

b) Lập bảng phân bố tần số ghép lớp.

Lời giải

a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớpv

Bước 1: Chia số liệu thành các lớp thích hợp hoặc theo yêu cầu.

Bước 2: Tìm tần số của mỗi lớp. (Đếm xem trong dãy số liệu có bao nhiêu số thuộc mỗi lớp)

Bước 3: Tính tần suất của mỗi lớp (lấy tần số chia cho tổng các số liệu).

b) Lập bảng phân bố tần số ghép lớp

Bước 1: Chia số liệu thành các lớp thích hợp hoặc theo yêu cầu.

 

Bước 2: Tìm tần số của mỗi lớp. (Đếm xem trong dãy số liệu có bao nhiêu số thuộc mỗi lớp)

Bài 2 (trang 129 SGK Đại Số 10): Nếu rõ cách tính số trung bình cộng, số trung vị, mốt, phương sai và độ lệch chuẩn.

Lời giải

a) Số trung bình cộng:

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 5. Ôn tập chương V - Thống kê

b) Số trung vị

i) Bước 1: Sắp thứ tự các số liệu thống kê thành dãy không giảm

ii) Bước 2: Số đứng giữa của dãy này là số trung vị: Me (Nếu trong dãy này có hai số đứng giữa thì số trung vị là trung bình cộng của hai số đứng giữa này).

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 5. Ôn tập chương V - Thống kê

Bài 3 (trang 129 SGK Đại Số 10): Kết quả điều tra 59 hộ gia đình ở vùng dân cư về số con của mỗi hộ gia đình được ghi trong bảng sau

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 5. Ôn tập chương V - Thống kê

 

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 5. Ôn tập chương V - Thống kê

a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất

b) Nêu nhận xét về số con của 59 gia đình đã được điều tra

c) Tính số trung bình cộng, số trung vị, mốt của các số liệu thống kê đã cho

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 5. Ôn tập chương V - Thống kê

b) Nhận xét: Hầu hết các gia đình có từ 1 đến 3 con.

Số gia đình có 2 con là nhiều nhất.

 

c) Số trung bình cộng:

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 5. Ôn tập chương V - Thống kê

Mốt: M0 = 2 (có tần số lớn nhất bằng 19).

Sắp xếp dãy số liệu theo thứ tự không giảm:

0; 0; 0; …; 0; 1; 1; ….; 1; 2; 2; …; 2; 3; 3; …; 3; 4; 4; …; 4

Có 59 số liệu nên số trung vị là số thứ 30 trong dãy trên.

Số thứ 30 là 2 nên số trung vị Me = 2.

Bài 4 (trang 129 SGK Đại Số 10): Cho các số liệu thống kê được ghi trong hai bảng sau

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 5. Ôn tập chương V - Thống kê

a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp theo nhóm cá thứ 1 với các lớp là

[630; 635) ; [635;640) ; [640; 645) ; [645; 650) ; [650; 655)

b) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp theo nhóm cá thứ 2 với các lớp là:

[638;642) ; [642; 646) ; [646;650) ; [650; 654] ;

c) Mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở câu a) bằng cách vẽ biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất

d) Mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở câu b) bằng cách vẽ biểu đồ tần số hình cột và đường gấp khúc tần số

e) Tính số trung bình cộng, phương sai và độ lệch chuẩn của các bảng phân bố đã lập được

Từ đó, xét xem nhóm cá nào có khối lượng đồng đều hơn

Lời giải

a) Bảng phân bố tần số và tần suất:

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 5. Ôn tập chương V - Thống kê

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 5. Ôn tập chương V - Thống kê

– Đường gấp khúc tần suất

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 5. Ôn tập chương V - Thống kê

d) Biểu đồ tần số

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 5. Ôn tập chương V - Thống kê

– Đường gấp khúc tần số

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 5. Ôn tập chương V - Thống kê

c) Xét bảng phân bố ở câu a)

– Số trung bình cộng:

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 5. Ôn tập chương V - Thống kê

Từ đó ta thấy nhóm cá thứ 2 có khối lượng đồng đều hơn.

Bài 5 (trang 130 SGK Đại Số 10): Cho các số liệu thống kê được ghi trong bảng sau

Mức lương hàng năm của các cán bộ và nhân viên trong một công ty (đơn vị nghìn đồng)

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 5. Ôn tập chương V - Thống kê

Nêu ý nghĩa của số trung vị

Lời giải

– Mức lương bình quân của các cán bộ và nhân viên công ty là số trung bình của bảng lương:

 

– Số trung vị:

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 5. Ôn tập chương V - Thống kê

Sắp xếp các số liệu theo dãy tăng dần:

20060; 20110; 20350; 20350; 20910; 20960; 21130; 21360; 21410; 21410; 76000; 125000.

Số trung vị: Me = (20960 + 21130)/2 = 21045.

Ý nghĩa: Số trung vị đại diện cho mức lương trung bình của nhân viên (vì trong trường hợp này chênh lệch giữa các số liệu quá lớn nên không thể lấy mức lương bình quân làm giá trị đại diện).

Bài 6 (trang 130 SGK Đại Số 10): Người ta đã tiến hành thăm dò ý kiến của khách hàng về các mẫu 1,2,3,4,5 của một loại sản phẩm mới được sản xuất ở một nhà máy. Dưới đây là bảng phân bố tần số theo số phiếu tín nhiệm dành cho các mẫu kể trên.

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 5. Ôn tập chương V - Thống kê

a) Tìm mốt của bảng phân bố tần số đã cho

b) Trong sản xuất, nhà máy nên ưu tiên cho mẫu nào?

Lời giải

a) Ta có x1 = 1 có tần số n1 = 2100 (lớn nhất)

⇒ Mốt của bảng phân bố đã cho là: Mo = 1

b) Trong sản xuất, nhà máy nên ưu tiên cho mẫu số 1

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top