Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 165. Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 165. Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 172/SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 m2 = …m2                  1 km2 = … m2

1 m2 = … cm2                 1 dm2 = … cm2

Đáp án:

Các em điền như sau:

1 m2 = 100 dm                   1 km2 = 1000000 m2

1 m2 = 10000 cm                 1 dm2  = 100 cm2

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 172 SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 15 m2 = … cm2                    1/10 m2 = … dm2

103 m2 = … dm2                      1/10 dm2 = … cm2

2110 dm2 = … cm2                     1/10 m2 = … cm2

b) 500 cm2 = … dm2                    1cm2 = … dm2

1300 dm2 = … m2                     1 dm2 = … m2

60000 cm2 = … m                     1 cm= … m2

c) 5m2 9dm2 = … m2                   700 dm2 = … m2

8 m2 50 cm2 = …                     50000 cm2 = … m2

Đáp án:

a) 15 m2 = 150000 cm2                 1/10 m2 = 10 dm2

103 m2 = 10300 dm                  1/10 dm2 = 10 cm2

2110 dm2 = 211000 cm2                1/10 m2 = 1000 cm2

b) 500 cm2 = 5 dm2                     1cm2 = 1/100 dm2

1300 dm2 =13 m2                     1 dm2 = 1/100 m2

60000 cm2 = 6 m2                     1 cm2 = 1/10000 m2

c) 5m2 9dm2 = 509 dm                700 dm2 = 7 m2

8 m2 50 cm= 80050 cm2              50000 cm2 = 5 m2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 173 SGK Toán 4) > ; < ; = 

2 m5 dm2 … 25 dm              3 m2 99 dm2 … 4 m2

3 dm2 5cm2 … 305 cm2               65 m2 … 6500 dm2

Đáp án:

2 m2 5 dm2 > 25 dm              3 m2 99 dm2 < 4 m2

3 dm2 5cm2 = 305 cm2               65 m2 = 6500 dm2

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 173 SGK Toán 4) 

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 64m và chiều rộng 25m. Trung bình cứ 1m2 ruộng thì thu hoạch được 1/2 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Đáp án:

Diện tích thửa ruộng là:

64 x 25 = 1600 (m2)

Số thóc thu hoạch trên thửa ruộng là:

1/2 x 1600 = 800 (kg)

Đổi: 800 kg = 8 tạ 

Đáp số: 8 tạ thóc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top