Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 170. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 170. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 176/SGK Toán 4) 

Viết số thích hợp vào chỗ trống:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 170. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 176 SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào ô trống :

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 170. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 176 SGK Toán 4)

Hai kho chứa 1350 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, biết rằng số thóc của kho thứ nhất bằng 4/5 số thóc của kho thứ hai.

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 170. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Trong sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

4 + 5 = 9 (phần)

Số thóc của kho thứ nhất là:

1350 : 9 x 4 = 600 (tấn)

Số thóc của kho thứ hai là:

1350 – 600 = 750 (tấn)

Đáp số: Kho 1: 600 tấn thóc

Kho 2: 750 tấn thóc

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 176 SGK Toán 4)

Một của hàng bán được 56 hộp kẹo và hộp bánh, trong số hộp kẹo bằng 3/4 số hộp bánh. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu hộp mỗi loại?

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 170. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Số hộp kẹo là:

56 : 7 x 3 = 24 (hộp)

Số hộp bánh là:

56 – 24 = 32 (hộp)

Đáp số : 24 hộp kẹo

32 hộp bánh

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 176 SGK Toán 4)

Mẹ hơn con 27 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi mẹ sẽ gấp 4 lần tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Đáp án:

Sau 3 năm nữa mẹ vẫn hơn con 27 tuổi.

Ta có sơ đồ:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 170. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Hiệu số phần bằng nhau là:

4 – 1 = 3 (phần)

Tuổi con sau 3 năm nữa là:

27 : 3 = 9 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

9 – 3 = 6 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:

27 + 6 = 33 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 33 tuổi

Con: 6 tuổi

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top