Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4 . Tiết 5. Luyện tập trang 7 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4 . Tiết 5. Luyện tập trang 7 SGK Toán 4

BÀI 1. ( trang 7/SGK Toán 4)

Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

Giải bài tập SGK toán lớp 4 . Tiết 5.  Luyện tập trang 7 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4 . Tiết 5.  Luyện tập trang 7 SGK Toán 4

BÀI 2. ( trang 7/SGK Toán 4)

Tính giá trị của biểu thức:

a) 35 + 3 × n với n = 7;          b) 168 – m × 5 với m = 9;

c) 237 – (66 + ×) với × = 34;      d) 37 × (18 : y) với y = 9.

Đáp án:

a) Nếu n = 7 thì 35 + 3 × n = 35 + 3 × 7 = 35 + 21 = 56.

b) Nếu m = 9 thì 168 – m × 5 = 168 – 9 × 5 = 168 – 45 = 123.

c) Nếu × = 34 thì 237 – (66 + ×) = 237 – (66 + 34) = 237 – 100 = 137

d) Nếu y = 9 thì 37 × (18 : y) = 37 × (18 : 9) = 37 × 2 = 74.

BÀI 3. ( trang 7/SGK Toán 4)

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Giải bài tập SGK toán lớp 4 . Tiết 5.  Luyện tập trang 7 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4 . Tiết 5.  Luyện tập trang 7 SGK Toán 4

BÀI 4. ( trang 7/SGK Toán 4)

Giải bài tập SGK toán lớp 4 . Tiết 5.  Luyện tập trang 7 SGK Toán 4

Một hình vuông có độ dài cạnh là a. Gọi chu vi hình vuông đó là P ta có:

P= a ×4

Hãy tính chu vi hình vuông với

a=3cm   a=5dm     a=8m

Đáp án:

Với a = 3cm thì P = a × 4 = 3 × 4 = 12 (cm)

Với a = 5dm thì P = a × 4 = 5 × 4 = 20 (dm)

Với a = 8m thì P = a × 4 = 8 × 4 = 32 (m)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top