Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài 34 (trang 56 SGK Toán 9 tập 2): Giải các phương trình trùng phương:

a) x4 – 5x2 + 4 = 0;

b) 2x4 – 3x2 – 2 = 0;

c) 3x4 + 10x2 + 3 = 0

Lời giải

a) x45x2+4=0

Đặt x2=t0, ta có: t25t+4=0;a+b+c=1+(5)+4=0,

b,c) tương tự

Bài 35 (trang 56 SGK Toán 9 tập 2): Giải các phương trình:

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài 36 (trang 56 SGK Toán 9 tập 2): Giải các phương trình:

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài 37 (trang 56 SGK Toán 9 tập 2): Giải phương trình trùng phương:

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài 38 (trang 56-57 SGK Toán 9 tập 2): Giải các phương trình:

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài 39 (trang 57 SGK Toán 9 tập 2): Giải phương trình bằng cách đưa về phương trình tích:

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài 40 (trang 57 SGK Toán 9 tập 2): Giải phương trình bằng cách đặt ẩn phụ:

Hướng dẫn: a) Đặt t = x2 + x, ta có phương trình 3t2 – 2t – 1 = 0. Giải phương trình này, ta tìm được hai giá trị của t. Thay mỗi giá trị của t vừa tìm được vào đẳng thức t = x2 +x, ta được một phương trình của ẩn x. Giải mỗi phương trình này sẽ tìm được giá trị của x.

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai
Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai
Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top