Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn

Bài 11 trang 42

Đưa các phương trình sau về dạng ax2+bx+c=0 và chỉ rõ các hệ số a,b,c:

a) 5x2+2x=4x             

b) 35x2+2x7=3x+12

c) 2x2+x3=3x+1;              

d) 2x2+m2=2(m1)xm là một hằng số.

Lời giải chi tiết

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2,  Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn

Bài 12 (trang 42 SGK Toán 9 tập 2): Giải các phương trình sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2,  Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2,  Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn

Bài 13 (trang 43 SGK Toán 9 tập 2): Cho các phương trình:

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2,  Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn

Hãy cộng vào hai vế của mỗi phương trình cùng một số thích hợp để được một phương trình mà vế trái thành một bình phương.

 

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2,  Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn

Bài 14 (trang 43 SGK Toán 9 tập 2): Hãy giải phương trình : 2x2 + 5x + 2 = 0 theo các bước như ví dụ 3 trong bài học.

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2,  Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top