Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0).

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0).

Bài 4 trang 36

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0).

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0).

Nhận xét về tính đối xứng của hai đồ thị đối với trục Ox.

Lời giải chi tiết

Thực hiện phép tính sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0).

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0).

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0).

Nhận xét: Đồ thị của hai hàm số đối xứng với nhau qua trục Ox.

Bài 5 trang 37

Cho ba hàm số:

y=12x2; y=x2; y=2x2.

a) Vẽ đồ thị của ba hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm ba điểm A, B, C có cùng hoành độ x=1,5 theo thứ tự nằm trên ba đồ thị. Xác định tung độ tương ứng của chúng.

c) Tìm ba điểm A, B, C có cùng hoành độ x=1,5 theo thứ tự nằm trên ba đồ thị. Kiểm tra tính đối xứng của A và AB và BC và C.

d) Với mỗi hàm số trên, hãy tìm giá trị của x để hàm số đó có giá trị nhỏ nhất.

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0).

+) Vẽ đồ thị hàm số 

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0).

Kiểm tra tính đối xứng: A và A', B và B', C và C' đối xứng với nhau qua trục tung Oy.

d) Với mỗi hàm số đã cho ta đều có hệ số a > 0 do đó các hàm số có giá trị nhỏ nhất khi x = 0.

Bài 6 (trang 38 SGK Toán 9 tập 2): Cho hàm số y = f(x) = x2.

a) Vẽ đồ thị của hàm số đó.

b) Tính các giá trị f(-8); f(-1,3); f(-0,75); f(1,5).

c) Dùng đồ thị để ước lượng các giá trị (0,5)2; (-1,5)2; (2,5)2.

d) Dùng đồ thị để ước lượng vị trí các điểm trên trục hoành biểu diễn các số √3 ; √7.

Lời giải

a) Lập bảng giá trị tương ứng của x, y và vẽ đồ thị:

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0).

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0).

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0).

Bài 7 (trang 38 SGK Toán 9 tập 2): Trên mặt phẳng tọa độ (h.10), có một điểm M thuộc đồ thị của hàm số y = ax2.

a) Tìm hệ số a.

b) Điểm A(4; 4) có thuộc đồ thị không?

c) Hãy tìm thêm hai điểm nữa(không kể điểm O) để vẽ đồ thị.

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0).
Lời giải
Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0).

c) Nhờ tính đối xứng của đồ thị, chẳng hạn ta lấy thêm hai điểm M'(-2; 1) và A'(-4; 4).

Vẽ đồ thị:

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0).

Bài 8 (trang 38 SGK Toán 9 tập 2): Biết rằng đường cong trong hình 11 là một parapol y = ax2.

a) Tìm hệ số a.

b) Tìm tung đệ của điểm thuộc parapol có hoành độ x = -3.

c) Tìm các điểm thuộc parapol có tung độ y = 8.

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0).

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0).

Bài 9 (trang 39 SGK Toán 9 tập 2): Cho hai hàm số y = 1/3 x2 và y = -x + 6.

 

Post navigation

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top