Trang chủ » Giải bài tập Tập hợp Q các số hữu tỉ SGK toán lớp 7

Giải bài tập Tập hợp Q các số hữu tỉ SGK toán lớp 7

Bài 1: (Trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 1)

Tính:

Bài tập môn Toán lớp 7

Đáp án và hướng dẫn giải bài 6

Bài tập toán lớp 7 học kì 1

Bài 2: (Trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 1)

Ta có thể viết số hữu tỉ -5/16 dưới các dạng sau đây:

a) -5/16 là tổng của hai số hữu tỉ âm. Ví dụ Bài tập môn Toán lớp 7

b) -5/16 là hiệu của hai số hữu tỉ dương. Ví dụ: Bài tập môn Toán lớp 7

Với mỗi câu, em hãy tìm thêm một ví dụ

Đáp án và hướng dẫn giải

Có nhiều đáp số cho mỗi câu chẳng hạn:

Bài tập môn Toán lớp 7

Bài 3: (Trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 1)

Tính: 

Bài tập môn Toán lớp 7

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài tập môn Toán lớp 7

Bài 4 (Trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 1)

Tìm x, biết:

 Bài tập môn Toán lớp 7

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài tập môn Toán lớp 7

Bài 5 (Trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 1)

Cho biểu thức: Bài tập môn Toán lớp 7

Hãy tính giá trị của A theo hai cách

Cách 1: Trước hết tính giá trị của từng biểu thức trong ngoặc

Cách 2: Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp

Đáp án và hướng dẫn giải

Cách 1: Tính giá trị từng biểu thức trong ngoặc

Bài tập môn Toán lớp 7

Cách 2: Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp

Bài tập môn Toán lớp 7

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top