Trang chủ » giải bài tập Tính chất của oxi SBT hóa học 8

giải bài tập Tính chất của oxi SBT hóa học 8

Bài 24.1 trang 32 sách bài tập Hóa 8:

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Oxi là chất khí tan ít trong nước và nhẹ hơn không khí.

B. Oxi là chất khí tan vô hạn trong nước và nặng hơn không khí.

C. Khí oxi dễ dàng tác dụng được với nhiều đơn chất (kim loại, phi kim) và hợp chất.

D. Ở nhiệt độ cao, khí oxi dễ dàng tác dụng được với nhiều đơn chất (kim loại, phi kim) và hợp chất.

Lời giải:

Chọn D.

Bài 24.2 trang 32 sách bài tập Hóa 8:

Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa O2 với:

a) 3 kim loại hóa trị I, II, III.

b) 3 phi kim, thí dụ như C, S, P,…

c) 3 hợp chất, thí dụ như:

• Khí ga (butan C4H10) sinh ra khí cacbonic và nước.

• Khí ammoniac (NH3) sinh ra khí nito và nước.

• Khí hidro sunfua (H2S) sinh ra khí sunfuaro và nước.

Lời giải:

Phương trình hóa học của phản ứng giữa O2 với:

a) Ba kim loại:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 24: Tính chất của Oxi

b) Ba phi kim:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 24: Tính chất của Oxi

c) Ba hợp chất:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 24: Tính chất của Oxi

Bài 24.3 trang 32 sách bài tập Hóa 8:

Oxi trong không khí là đơn chất hay hợp chất? Vì sao cá sống được trong nước? Những lĩnh vực hoạt nào của con người cần thiết phải dùng bình nén oxi để hô hấp?

Lời giải:

  • Oxi trong không khí là đơn chất.
  • Cá sống được trong nước vì trong nước có hòa tan khí oxi.
  • Những lĩnh vực hoạt động của của con người cần dùng bình nén oxi để hô hấp: thợ lặn, phi công vũ trụ, bệnh nhân khó thở,…

Bài 24.4 trang 32 sách bài tập Hóa 8:

Trong 3 bình giống hệt nhau và có chứa thể tích oxi như nhau. Đồng thời ta cho vào 3 bình: bình 1 một cục than đang cháy, bình 2 hai cục than đang cháy, bình 3 ba cục than đang cháy (các cục than có kích thước như nhau).

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 24: Tính chất của Oxi

Em hãy nhận xét về hiện tượng xảy ra trong phòng thí nghiệm?

Lời giải:

Trong ba hình trên thì cục than ở bình 1 cháy lâu hơn cục than ở bình 2 và cục than ở bình 2 cháy lâu hơn ở bình 3.

Vì lượng oxi trong 3 bình là như nhau.

Bài 24.5 trang 33 sách bài tập Hóa 8:

Người và động vật trong quá trình hô hấp hấp thụ O2, thở ra khí CO2. Nguyên liệu xăng, dầu trong quá trình đốt cháy cũng cần O2 và thải CO2. Như vậy lượng O2 phải mất dần, nhưng trong thực tế hang nghìn năm nay, tỉ lệ về thể tích của oxi trong không khí luôn luôn xấp xỉ bằng 20%. Hãy giải thích.

Lời giải:

Lượng oxi không mất dần do sự quang hợp của cây xanh đã hấp thụ khí CO2 và tạo ra lượng oxi rất lớn. Do đó tỉ lệ oxi trong khôg khí (tính theo thể tích) luôn luôn xấp xỉ bằng 20%.

Bài 24.6 trang 33 sách bài tập Hóa 8:

Có những chất sau: O2, Mg, P, Al, Fe.

Hãy chọn một trong những chất trên và hệ số thích hợp điền vào chỗ trống trong phương trình phản ứng sau:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 24: Tính chất của Oxi

Lời giải:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 24: Tính chất của Oxi

Bài 24.7 trang 33 sách bài tập Hóa 8:

Đổ đầy nước vào hộp cat-tông (hộp đựng nước uống Vinamilk) kín, đun hộp đó trên bếp lửa, hộp cát-tông không cháy mà nước lại sôi.

a) Ở nhiệt độ nào thì nước sôi?

b) Trong thời gian nước sôi nhiệt độ có thay đổi không?

c) Vỏ cac-tông cháy ở nhiệt độ trên hay dưới 100oC. Tại sao?

d) Điều gì xảy ra nếu trong hộp không chứa nước?

Lời giải:

a) Ở 100oC thì nước sôi.

b) Trong thời gian sôi, nhiệt độ của nước không đổi.

c)Vỏ cát-tông cháy ở nhiệt độ trên 100oC. Vì trong trong hộp có đầy nước, khi trong hết nước thì hộp sẽ cháy.

d) Nếu trong hộp cat-tông hết nước thì vỏ hộp sẽ cháy khi đun hộp trên bếp lửa.

Bài 24.8 trang 33 sách bài tập Hóa 8:

Trong giờ học về sự cháy, một học sinh phát biểu: Cây nến cháy và bóng đèn điện cháy, phát biểu đó có đúng hay không?

Lời giải:

Câu phát biểu chỉ đúng ch ý đầu: Cây nến cháy vì có phản ứng cháy của nến với khi oxi, còn bóng đèn sang lên không phải là phản ứng cháy mà là dây tóc bóng đèn nóng lên và phát sang nhờ nguồn điện.

Bài 24.9 trang 33 sách bài tập Hóa 8:

a) Cần bao nhiêu gam oxi để đốt cháy hoàn toàn 5 mol cacbon? 5mol lưu huỳnh?

b) Trong giờ thực hành thí nghiệm, một em học sinh đốt cháy 3,2g lưu huỳnh trong 1,12 lit oxi (đktc). Vậy theo em lưu huỳnh cháy hết hay còn dư?

Lời giải:

a, Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 24: Tính chất của Oxi

Số mol O2:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 24: Tính chất của Oxi

Khối lượng O2:

mO2 = nO2.MO2 = 5.32 = 160(g)

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 24: Tính chất của Oxi

Số mol O2:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 24: Tính chất của Oxi

Khối lượng O2:

mO2 = nO2.MO2 = 5.32 = 160(g)

b,

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 24: Tính chất của Oxi

Bài 24.10 trang 33 sách bài tập Hóa 8:

Tính thể tích khí oxi và thể tích không khí (đktc) cần thiết để đốt cháy:

a) 1mol cacbon;                                       b) 1,5mol photpho

Cho biết oxi chiếm 20% thể tích không khí.

Lời giải:

a) Phương trình phản ứng khi đốt cháy cacbon:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 24: Tính chất của Oxi

VO2 = nO2.22,4 = 1.22,4 = 22,4(l)

→ Vkk = 5O2 = 5.22,4 = 112(l)

b) Phương trình hóa học khi đốt cháy photpho:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 24: Tính chất của Oxi

Thể tích của oxi cần: VO2 = nO2.22,4 = 1,875.22,4 = 42(l)

Thể tích của không khí cần dùng là: Vkk = 5VO2 = 5.42=210(l)

Bài 24.11 trang 34 sách bài tập Hóa 8:

Tính khối lượng của N/2 nguyên tử oxi, của N/4 phân tử oxi và so sánh hai kết quả này.

Lời giải:

Hai khối lượng này giống nhau.

Vì khối lượng của N nguyên tử O là 16g

Nên khối lượng của N/2 nguyen tử O là 8g

Vậy khối lượng của N phân tử O là 32(g)

Nên khối lượng của N/4 phân tử O là 8(g)

Bài 24.12 trang 34 sách bài tập Hóa 8:

Đốt cháy 1 kg than trong khí oxi, biết trong than có 5% tạp chất không cháy.

a) Tính thể tích oxi(đktc) cần thiết để đốt cháy 1kg than trên.

b) Tính thể tích khí cacbonic (đktc) sinh ra trong phản ứng.

Lời giải:

Lượng than nguyên chất:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 24: Tính chất của Oxi

a) VO2 = nO2.22,4 = 79,17.22,4 = 1773,4(l)

b) nCO2 = nO2 = 79,17(mol) → VCO2 = VO2 = 1773,4(l)

Bài 24.13 trang 34 sách bài tập Hóa 8:

Người ta dùng đèn xì oxi-axetilen để hàn và cắt kim loại. Phản ứng cháy axetilen C2H2 trong oxi tạo thành khí cacbonic và hơi nước. Hãy tính thể tích khí oxi (đktc) cần thiết để đốt cháy 1 mol khí axetilen.

Lời giải:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 24: Tính chất của Oxi

Bài 24.14 trang 34 sách bài tập Hóa 8:

Hãy cho biết 1,5.1024 phân tử oxi:

a) Là bao nhiêu mol phân tử oxi?

b) Có khối lượng là bao nhiêu gam?

c) Có thể tích là bao nhiêu lit (đktc)?

Lời giải:

a) Số mol phân tử oxi:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 24: Tính chất của Oxi

b) Khối lượng của 1,5.1024 phân tử oxi:

mO2 = nO2.MO2 = 2,5.32 = 80(g)

c) Thể tích là: VO2 = nO2.22,4 = 2,5.22,4 = 56(l)

Bài 24.15 trang 34 sách bài tập Hóa 8:

a) Trong 16(g) khí oxi có bao nhiêu mol nguyên tử oxi và bao nhiêu mol phân tử oxi?

b) Tính tỉ khối của oxi với nito, với không khí.

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top