Trang chủ » Giải bài tập Trường hợp đồng dạng thứ ba (g.g) SBT Toán 8 T2

Giải bài tập Trường hợp đồng dạng thứ ba (g.g) SBT Toán 8 T2

Câu 1: ho hình bình hành ABCD .Gọi E là trung điểm của AB, F là trung điểm của CD. Chứng minh hai tam giác ADE và CBF đồng dạng với nhau.

 Bài tập toán lớp 8

Lời giải:

Vì ABCD là hình bình hành nên:

AB = CD (1)

Theo giả thiết:

AE = EB = 1/2 AB (2)

DF = FC = 1/2 CD (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra:

EB = DF và BE // DF.

Suy ra tứ giác BEDF là hình bình hành (vì có cặp cạnh đối song song và bằng nhau)

Suy ra: DE // BF

Ta có: ∠(AED) =∠(ABF ) (đồng vị)

∠(ABF) = ∠(BFC) (so le trong)

Suy ra: ∠(AED) = ∠( BFC)

Xét ΔAED'và ΔCFB ta có:

∠(AED) =∠( BFC) (chứng minh trên)

∠A = ∠C (tính chất hình bình hành)

Vậy: ΔAED đồng dạng ΔCFB (g.g)

Câu 2: Tam giác vuông ABC có A ̂ = 90° và đường cao AH. Từ H hạ HK vuông góc vói AC

a, Trong hình đã cho có bao nhiêu tam giác đồng dạng với nhau?

b, Hãy viết các cặp tam giác đồng dạng với nhau theo thứ tự các đỉnh tương ứng và viết tỉ lệ thức giữa các cặp cạnh tương ứng của chúng.

 Bài tập toán lớp 8

Lời giải:

a, Trong hình trên có 5 tam giác đồng dạng với nhau theo từng đôi một đó là:

ΔABC; ΔHAB; ΔHAC; ΔKAH; ΔKHC.

b, Các cặp tam giác đồng dạng với nhau theo thứ tự các đỉnh tương ứng và viết tỉ lệ thức giữa các cặp cạnh tương ứng của chúng:

 Bài tập toán lớp 8

Câu 3: Hình thang ABCD (AB // CD) có AB =2,5cm, AD = 3,5cm, BD=5cm và ∠(DAB) = ∠(DBC)

a, Chứng minh tam giác ADB đồng dạng với tam giác BCD.

b, Tính độ dài BC, CD

c, Sau khi tính, hãy vẽ lại hình chính xác bằng thước và compa,

 Bài tập toán lớp 8

Lời giải:

a,Xét ΔABD và ΔBDC, ta có:

∠(DAB) = ∠(DBC) (gt)

∠(ABD) = ∠(BDC) (so le trong)

Suy ra: ΔABD ∼ ΔBDC (g.g)

 Bài tập toán lớp 8

Câu 4: Cho tam giác vuông ABC có ∠A = 90o .Dựng AD vuông góc với BC (D thuộc BC). Đường phân giác BE cắt AD tại F.

 Bài tập toán lớp 8

Lời giải

Trong ΔABC, ta có BE là tia phân giác của ∠(ABC)

 Bài tập toán lớp 8

Câu 5: Chứng minh rằng nếu haị tam giác ABC và đồng dạng A'B'C' với nhau thì:

a, Tỉ số của hai đường phân giác tương ứng bằng tỉ số đồng dạng

b,Tỉ số của hai trung tuyến tương ứng bằng tỉ số đồng dạng

 Bài tập toán lớp 8

Lời giải

Vì ΔABC đồng dạng ΔA'B'C' nên ta có:

 Bài tập toán lớp 8

∠A =∠(A') ; ∠B = ∠(B') và A’B’/AB = k

Lại có: ∠(BAD) = 1/2 ∠A (gt) và ∠(B'A'D') = 1/2 ∠(A') (gt)

Suy ra: (BAD) = (B'A'D')

Xét ΔABD và ΔA'B'D' ta có;

∠B = ∠(B') (chứng minh trên)

∠(BAD) = ∠(B'A'D') (chứng minh trên)

Suy ra: ΔABD đồng dạng ΔA'B'D' (g.g)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top