Trang chủ » Giải bài tập vật lý 12, Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Giải bài tập vật lý 12, Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Bài 1 (trang 79 SGK Vật Lý 12): Phát biểu định luật Ôm đối với mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp.

Lời giải:

Định luật Ôm của dòng điện xoay chiều của đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp: "Cường độ hiệu dụng trong mạch R, L, C mắc nối tiếp có giá trị bằng thương số của điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch và tổng trở của mạch."

Bài 2 (trang 79 SGK Vật Lý 12): Dòng nào có cột A tương ứng với dòng nào ở cột B?

Giải bài tập vật lý 12, Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Lời giải:

Kết cột A tương ứng cột B.

1 – e)

2 – c)

3 – a)

4 – a)

5 – c)

6 – f)

Bài 3 (trang 79 SGK Vật Lý 12): Trong mạch điện xoay chiều nối tiếp, cộng hưởng là gì? Đặc trưng của cộng hưởng?

Lời giải:

Cộng hưởng điện là hiện tượng trong mạch R, L, C mắc nối tiếp có ZL = ZC hay ω2L= 1.

Đặc điểm: Tổng trở mạch Z = R là nhỏ nhất và I = U/R là lớn nhất.

Dòng điện i cùng pha với điện áp u

U = UR

UL = UC

Bài 4 (trang 79 SGK Vật Lý 12): Mạch điện xoay chiều gồm có R = 20Ω …

Giải bài tập vật lý 12, Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Lời giải:

Mạch R nối tiếp tụ điện thì i sớm pha so với u một góc φ. Ta có u = 60 √2cos100πt ⇒ i = I0 cos(100πt + φi)

Giải bài tập vật lý 12, Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Bài 5 (trang 79 SGK Vật Lý 12): Mạch điện xoay chiều gồm có R = 30Ω …

Giải bài tập vật lý 12, Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Lời giải:

Mạch R nối tiếp với cuộn cảm thì i trễ pha so với u một góc φ.

Ta có u = 120√2cos100πt (V). ⇒ i = I0 cos(100πt + φi)

Giải bài tập vật lý 12, Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Bài 6 (trang 79 SGK Vật Lý 12): Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 30Ω nối tiếp với một tụ điện C. Cho biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch bằng 100V, giữa hai đầu tụ điện bằng 80V, tính ZC và cường độ hiệu dụng I.

Lời giải:

Mạch R nối tiếp với C

Giải bài tập vật lý 12, Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Bài 7 (trang 80 SGK Vật Lý 12): Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 40Ω ghép nối tiếp với cuộn cảm L. Cho biết điện áp tức thời hai đầu mạch u = 80cos100πt (V) và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm UL = 40V.

a) Xác định ZL

b) Viết biểu thức của i.

Lời giải:

Mạch R nối tiếp với L

u = 80cos100πt (V), R = 40Ω; UL = 40V

a) Xác định ZL

Giải bài tập vật lý 12, Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

b) Biểu thức của i, đoạn mạch R, L thì i trễ pha so với u một góc φ

Ta có: u = 80cos100πt (V) ⇒ i = I0 cos(100πt + φi)

Giải bài tập vật lý 12, Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Bài 8 (trang 80 SGK Vật Lý 12): Mạch điện xoay chiều gồm có: R = 30Ω, …

Giải bài tập vật lý 12, Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Lời giải:

Giải bài tập vật lý 12, Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Bài 9 (trang 80 SGK Vật Lý 12): Mạch điện xoay chiều gồm có: R = 40Ω, …

Giải bài tập vật lý 12, Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Lời giải:

Giải bài tập vật lý 12, Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Bài 10 (trang 80 SGK Vật Lý 12): Cho mạch điện xoay chiều R = 20Ω, L = …

Giải bài tập vật lý 12, Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Lời giải:

Mạch R, L, C nối tiếp.

Mạch cộng hưởng:

Giải bài tập vật lý 12, Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Biểu thức của i:

Giải bài tập vật lý 12, Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top