Trang chủ » Giải sách bài tập toán lớp 10 Đại Số

Giải sách bài tập toán lớp 10 Đại Số

CHƯƠNG I . MỆNH ĐỀ. TẬP HỢP

Bài 1: Mệnh đề


Bài 2: Tập hợp


Bài 3: Các phép toán tập hợp


Bài 4: Các tập hợp số


Bài 5: Số gần đúng. Sai số


Bài tập ôn tập chương I


CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

Bài 1: Hàm số


Bài 2: Hàm số y = ax + b


Bài 3: Hàm số bậc hai


Bài tập ôn tập chương II


CHƯƠNG III. PHƯƠNG TRÌNH. HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Bài 1: Đại cương về phương trình


Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai


Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn


Bài tập ôn tập chương III


CHƯƠNG IV: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Bài 1: Bất đẳng thức


Bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn


Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất


Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn


Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai


Bài tập ôn tập chương IV


CHƯƠNG V: THỐNG KÊ

Bài 1: Bảng phân bố tần số và tần suất


Bài 2: Biểu đồ


Bài 3: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt


Bài 4: Phương sai và độ lệch chuấn


Bài tập ôn tập chương V


CHƯƠNG VI: CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

Bài 1: Cung và góc lượng giác


Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung


Bài 3: Công thức lượng giác


Bài tập ôn tập chương VI


BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top