Trang chủ » Giải sách bài tập toán lớp 10 Hình Học

Giải sách bài tập toán lớp 10 Hình Học

CHƯƠNG I – VEC TƠ

Bài 1: Các định nghĩa


Bài 2: Tổng và hiệu của hai vec tơ


Bài 3: Tích của vec tơ với một số


Bài 4: Hệ trục tọa độ


Ôn tập chương I


Đề toán tổng hợp


III. Đề kiểm tra


CHƯƠNG II: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VEC TƠ VÀ ỨNG DỤNG

Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 độ đến 180 độ


Bài 2: Tích vô hướng của hai vec tơ


Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác


Ôn tập chương II: Câu hỏi và bài tập


Ôn tập chương II: Đề toán tổng hợp


Ôn tập chương II: Đề kiểm tra


CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

Bài 1: Phương trình đường thẳng


Bài 2: Phương trình đường tròn


Bài 3: Phương trình đường elip


Ôn tập chương III: Câu hỏi và bài tập


Ôn tập chương III: Đề toán tổng hợp


Ôn tập chương III: Đề kiểm tra


ÔN TẬP CUỐI NĂM

I-Đề toán tổng hợp


II-Đề kiểm tra

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top