Trang chủ » Giải sách bài tập toán lớp 12 Giải Tích

Giải sách bài tập toán lớp 12 Giải Tích

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM VỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ

Bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số


Bài 2. Cực trị của hàm số


Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số


Bài 4. Đường tiệm cận


Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số


Ôn tập Chương I – Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số


Bài tập trắc nghiệm – Chương I


CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT

Bài 1. Lũy thừa


Bài 2. Hàm số lũy thừa


Bài 3. Logarit


Bài 4. Hàm số mũ. Hàm số logarit


Bài 5. Phương trình mũ và phương trình logarit


Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình logarit


Ôn tập Chương II – Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số Lôgarit


Bài tập trắc nghiệm – Chương II


CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 1. Nguyên hàm


Bài 2. Tích phân


Bài 3. Ứng dụng hình học của tích phân


Ôn tập Chương III – Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng


Bài tập trắc nghiệm – Chương III


CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC

Bài 1. Số phức. Biểu diễn hình học số phức


Bài 2. Phép cộng và phép nhân các số phức


Bài 3. Phép chia số phức


Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực


Ôn tập Chương IV – Số phức


BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM – GIẢI TÍCH 12

Đề tự kiểm tra giải tích 12

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top