Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 12: Giải tích

Giải bài tập SGK toán lớp 12: Giải tích

TOÁN LỚP 12: PHẦN GIẢI TÍCH

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số


Bài 2. Cực trị của hàm số


Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số


Bài 4. Đường tiệm cận


Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số


Ôn tập Chương I – Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm sô


CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

Bài 1. Lũy thừa


Bài 2. Hàm số lũy thừa


Bài 3. Lôgarit


Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit


Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit


Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit


Ôn tập Chương II – Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit


CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 1. Nguyên hàm


Bài 2. Tích phân


Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.


Ôn tập Chương III – Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng


CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC

Bài 1. Số phức


Bài 2. Cộng, trừ và nhân số phức


Bài 3. Phép chia số phức


Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực


Ôn tập Chương IV – Số phức


ÔN TẬP CUỐI NĂM – GIẢI TÍCH 12

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top