Trang chủ » Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Ôn tập Chương II – Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Ôn tập Chương II – Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Bài1 trang 90

Hãy nêu các tính chất của lũy thừa với số mũ thực

Đáp án:
Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Bài 2 trang 90

Hãy nêu các tính chất của hàm số lũy thừa

ĐÁp án:
Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Bài 3 trang 90

Hãy nêu các tính chất của hàm số mũ và hàm số logarit.

Đáp án:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Bài 4 trang 90

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Đáp án

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

c) Xét hàm số y=logx2x12

Hàm số đã cho xác định khi và chỉ khi:

x2x12>0x(,3)(4,+)

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là: D=(,3)(4,+)

d) Xét hàm số: y=25x5x

Hàm số đã cho xác định khi và chỉ khi:

25x5x052x5x2xxx0

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là: 

Bài 5 (trang 90 SGK Giải tích 12): Biết 4x+4-x=23. Hãy tính 2x+2-x

Lời giải:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Bài 6 (trang 90 SGK Giải tích 12): Cho logab = 3; logac = -2

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Lời giải:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Bài 7 (trang 90 SGK Giải tích 12): Giải các phương trình:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Lời giải:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Bài 8 (trang 90 SGK Giải tích 12): Giải các bất phương trình:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Lời giải:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Điều hướng bài viết

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top