Trang chủ » Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 2. Hàm số lũy thừa

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 2. Hàm số lũy thừa

Bài 1 trang 60:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 2. Hàm số lũy thừa

Đáp án:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 2. Hàm số lũy thừa

Bài 2 trang 61

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 2. Hàm số lũy thừa

Đáp án:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 2. Hàm số lũy thừa

Bài 3 trang 61

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số:

a) y=x43 ;                       b) y=x3.


Đáp án:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 2. Hàm số lũy thừa

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 2. Hàm số lũy thừa

*) Đồ thị: Đồ thị hàm số qua (1;1)(2;243).

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 2. Hàm số lũy thừa

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 2. Hàm số lũy thừa

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 2. Hàm số lũy thừa

Bài 4 (trang 61 SGK Giải tích 12): Hãy so sánh các số sau với 1:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 2. Hàm số lũy thừa

Lời giải:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 2. Hàm số lũy thừa

Bài 5 (trang 61 SGK Giải tích 12): So sánh

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 2. Hàm số lũy thừa

 

Lời giải:
Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 2. Hàm số lũy thừa
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top