Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 1. Ôn tập các số đến 100 000

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 1. Ôn tập các số đến 100 000

Câu 1. 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7000 ; 8000 ; 9000 ;………;……….; 12 000 ; ………..

b) 0 ; 10 000 ; 20 000 ;……. ; …….. ; ……. ; 60 000.

c) 33 7000 ; 33 800 ; ……..; 34 000; ……..; ………; 34 300.

Đáp án:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7000 ; 8000 ; 9000 ; 10 000 ; 11 000 ; 12 000 ; 13 000.

b) 0 ; 10 000 ; 20 000 ; 30 000 ; 40 000 ; 50 000 ; 60 000.

c) 33 7000 ; 33 800 ; 33 900; 34 000; 34 100; 34 200; 34 300.

Câu 2.

Viết theo mẫu

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 1. Ôn tập các số đến 100 000

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 1. Ôn tập các số đến 100 000

Câu 3.

Nối (theo mẫu)

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 1. Ôn tập các số đến 100 000

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 1. Ôn tập các số đến 100 000

Câu 4.

Tính chu vi hình H có kích thước như bên:

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 1. Ôn tập các số đến 100 000

Đáp án:

Tính chu vi hình H có kích thước như bên:

Gọi các đỉnh của hình H là A, B, C, D, E, F. Từ E ta kẻ một đường thẳng vuông góc với AB cắt AB tại G.

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 1. Ôn tập các số đến 100 000

Mà hình chữ nhật có hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau là:

AF = GE = 9 cm và AG = FE

AG = AB – GB = 18 – DC

= 18 -12 = 6 (cm)

DE = BC – AF = 18 – 9 = 9 (cm)

EF = AB – DC = 18 – 12 = 6 (cm)

Cách 1:

Chu vi của hình H là :

P(hình H) = AB + BC + CD + DE + EF + FA

= 18 + 18 + 12 + 9 + 6 + 9 = 72 (cm)

Cách 2 :

Chu vi của hình H là:

P(hinhH) = P(AGEF) + P(GBCD) − 2GEP(hinhH)

P= (AF+AG) × 2 + (BC + CD) × 2 − 2GE

= (9 + 6) × 2+ (18 + 12) × 2 − 2 × 9

=15 × 2 + 30 × 2−18 =72 (cm)

Đáp số: 72cm.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top