Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 84. Dấu hiệu chia hết cho 2

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 84. Dấu hiệu chia hết cho 2

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 3 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1.

 Trong các số 65, 108, 79, 200; 904; 213; 7621; 6012; 98 717; 70 126:

a) Các số chia hết cho 2 là: …………………………………..

b) Các số không chia hết cho 2 là: ……………………………

Đáp án

a) Các số chia hết cho 2 là: 70 126; 108; 200; 904; 6012.

b) Các số không chia hết cho 2 là: 65; 79; 213; 98 717; 7621.

Câu 2.

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 84. Dấu hiệu chia hết cho 2

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 84. Dấu hiệu chia hết cho 2

Câu 3.

 a) Viết các số chẵn thích hợp vào chỗ chấm:

652 ; 654 ; 656; ….. ; …… ; 662 ; ….. ; …… ; 668.

b) Viết các số lẻ thích hợp vào chỗ chấm:

4569 ; 4571 ; 4573 ; ….;…….; 4579 ; 4581 ; 4583 ; 4585.

Đáp án

a) 652; 654; 656; 658; 660; 662; 664; 666; 668.

b) 4569; 4571; 4573; 4575; 4577; 4579; 4581; 4583; 4585.

 

Câu 4.

 Với ba chữ số 6; 8; 5:

a) Hãy viết các số chẵn có 3 chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó là:

b) Hãy viết các số lẻ có 3 chữ số, mối số có cả ba chữ số đó:

 

Đáp án

Với ba chữ số 6 ; 8 ; 5:

a) Hãy viết các số chẵn có 3 chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó là: 658; 856; 568; 586.

b) Hãy viết các số lẻ có 3 chữ số, mối số có cả ba chữ số đó: 685; 865.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top