Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Câu 1: Một lớp có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75% còn lại là học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Cách 1: Số học sinh 10 tuổi là:

32 × 75 : 100 = 24 (học sinh)

Số học sinh 11 tuổi là:

32 – 24 = 8 (học sinh)

 

Đáp số: 8 học sinh

Cách 2: So với số học sinh cả lớp thì số học sinh 11 tuổi bằng:

100% – 75% = 25%

Số học sinh 11 tuổi là

32 × 25 : 100 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh

Câu 2: Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 5 000 000 đồng. Hỏi sau 1 tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Tiền lãi sau một tháng là:

5 000 000 × 0,5 : 100 = 25 000 (đồng)

Cả tiền gửi lẫn tiền lãi suất sau một tháng là:

5 000 000 + 25 000 = 5 025 000 (đồng)

 

Đáp số: 5 025 000 đồng

Câu 3: Một xưởng may dùng hết 345 m vải để may quần áo, trong đó số vải may quần chiếm 40%. Hỏi số vải may áo là bao nhiêu m?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Số vải may áo chiếm số phần trăm là:

100 – 40 = 60%

Số vải dùng để may áo là:

345 : 100 × 60 = 207 (m)

 

Đáp số: 207 m vải

Câu 4: Số học sinh khá giỏi của Trường Vạn Thịnh là 552 em, chiếm 92% số học sinh toàn trường. Hỏi Trường Vạn Thịnh có bao nhiêu học sinh?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Trường Vạn Thịnh có:

552 : 92 × 100 = 600 (học sinh)

 

Đáp số: 600 học sinh

Câu 5: Kiểm tra sản phẩm của một xưởng may, người ta thấy có 732 sản phẩm đạt chuẩn, chiếm 91,5% tổng số sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Tổng sản phẩm của xưởng đó là:

732 : 91,5 × 100 = 800 (sản phẩm)

 

Đáp số: 800 sản phẩm

Câu 6: Một kho chứa gạo tẻ và gạo nếp, trong đó có 5 tấn gạo nếp. Tính nhẩm tổng số gạo của kho, nếu số gạo nếp chiếm:

a) 10% số gạo trong kho

b) 25% số gạo trong kho

HƯỚNG DẪN GIẢI

5 tấn = 5000 kg

a) 10% số gạo trong kho: 5000 : 100 × 10 = 500 (kg gạo)

b) 25% số gạo trong kho: 5000 : 100 × 25 = 1250 (kg gạo)

 

Đáp số: a) 500 kg; b) 1250 kg

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top