Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 89, 90 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 89, 90 SGK Toán 5

PHẦN 1:

Câu 1: Chữ số 3 trong số thập phân 72,364 có giá trị là:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 89, 90 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Chọn đáp án B

Câu 2: Trong bể có 25 con cá, trong đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép trong bể là:

A. 5%            B. 20%       C. 80%         D. 100%

HƯỚNG DẪN GIẢI

Chọn đáp án C. 80%

Câu 3: 2800 g bằng bao nhiêu ki-lô-gam?

A. 280kg         B.28kg         C. 2,8kg        D. 0,28kg

HƯỚNG DẪN GIẢI

Chọn đáp án C. 2,8 kg

PHẦN 2:

Câu 1: Đặt tính rồi tính

a) 39,72 + 46,18                    b) 95,64 – 27,35

c) 31,05 × 2,6                      d) 77,5 : 2,5

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 85,9

b) 68,29

c) 80,73

d) 31

Câu 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8m 5dm = … m

b) 8m2 5dm2 = m2

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 8m 5dm = 8,5m

b) 8m2 5dm2 = 8,05m2

Câu 3: Cho biết diện tích của hình chữ nhật ABCD là 2400 cm2. Tính diện tích hình tam giác MDC

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 89, 90 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Chiều rộng hình chữ nhật ABCD là: 15 + 25 = 40 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật ABCD là: 2400 : 40 = 60 (cm)

Diện tích tam giác MDC là: 60 x 25 : 2 = 750 (cm2).

Đáp số: 750 cm2.

Câu 4: Tìm 2 giá trị của x, sao cho:

3,9 < x < 4,1

HƯỚNG DẪN GIẢI

3,9 < x < 4,1

x = 4 và x = 4,01


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top