Trang chủ » Hứớng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 112 SGK Toán 5

Hứớng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 112 SGK Toán 5

Câu 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh 2m 5cm.

HƯỚNG DẪN GIẢI

2m 5cm = 2,05m

Diện tích xung quanh của hình lập phương đa cho là:

Giải bài tập trang 111, 112 SGK Toán 5

Diện tích toàn phần của hình lập phương đa cho là:

Hứớng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 112 SGK Toán 5

Câu 2: Mảnh bìa nào dưới đây có thể gấp thành hình lập phương?

Hứớng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 112 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Mảnh bìa hình 3 và mảnh bìa hình 4 có thể gấp thành hình lập phương

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S

Hứớng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 112 SGK Toán 5

a) Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp 2 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.

b) Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.

c) Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp 2 lần diện tích toàn phần của hình lập phương B.

d) Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích toàn phần của hình lập phương B.

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) S

b) Đ

c) S

d) Đ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top