Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 165 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 165 SGK Toán 5

Câu 1: Tính tỉ số phần trăm của:

a) 2 và 5;           b) 2 và 3

c) 3,2 và 4          d) 7,2 và 3,2

Chú ý: Nếu tỉ số phần trăm là số thập phân thì chỉ lấy hai chữ số ở phần thập phân.

Ví dụ: 1 : 6 = 0,166666…

Tỉ số phần trăm của 1 và 6 là: 16,66%.

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 2 : 5 = 0,4 = 0,40 = 40%

b) 2 : 3 = 0,6666 = 66,66%

c) 3,2 : 4 = 0,8 = 80%

d) 7,2 : 3,2 = 2,25 = 225%.

Câu 2: Tính:

a) 2,5% + 10,34%

b) 56,9% – 34,25%

c) 100% – 23% – 47,5%

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 2,5% + 10,34%  = 12,84%

b) 56,9% – 34,25% = 22,65%

c) 100% -23% -47,5% = 77% – 47,5% = 29,5%

Câu 3: Một huyện có 320 ha đất trồng cây cà phê và 480 ha đất trồng cây cao su. Hỏi:

a) Diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê?

b)  Diện tích đất trồng cây cà phê bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cao su?

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Tỉ số phần trăm của diện tích đất trồng cây và diện tích đất trồng cây là:

480 : 320 = 1,5

1,5 = 150%

b) Tỉ số phần trăm của diện tích đất trồng cây và diện tích đất trồng cây cao su là:

320 : 480 = 0,6666…

0,6666…= 66,66%

Đáp số: a) 150%;  b) 66,66%.

Câu 4: Lớp 5A dự định trồng 180 cây, đến nay đã trồng được 45% số cây. Hỏi theo dự định, lớp 5A còn phải trồng bao nhiêu cây nữa?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Số cây lớp 5A đã trồng được là:

180 x 45 : 100 = 81 (cây)

Số cây lớp 5A còn phải trồng theo dự định là:

180 – 81 = 99 (cây)

Đáp số: 99 cây.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top