Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 79 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 79 SGK Toán 5

Câu 1:

a) Tính tỉ số phần trăm của hai số 37 và 42.

b) Một tổ sản xuất làm được 1200 sản phẩm, trong đó anh Ba làm được 126 sản phẩm. Hỏi anh Ba làm được bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm?

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 37 : 42 = 0,8809 = 88,09%

b) So với số sản phẩm của tổ thì anh Ba làm được:

126 : 1200 = 0,105 = 10,5%

Câu 2:

a) Tìm 30% của 97

b) Một cửa hàng bỏ ra 6 000 000 đồng tiền vốn. Biết cửa hàng đó lãi 15%. Tính số tiền lãi.

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 97 × 30% : 100 = 29,1

b) Số tiền lãi là: 6 000 000 × 15 : 100 = 900 000 (đồng)

Đáp số: 900 000 đồng

Câu 3:

a) Tìm một số, biết 30% của số đó là 72

b) Một cửa hàng bán được 420 kg gạo và số gạo đó bằng 10,5% tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Hỏi trước khi bán cửa hàng đó có bao nhiêu tấn gạo?

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Số đó là: 72 × 100 : 30 = 240

b) Số gạo cửa hàng đó có trước khi bán là:

420 × 100 : 10,5 = 4000 (kg) = 4 tấn

Đáp số: 4 tấn gạo

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top