Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng

Bài 1 trang 23 SGK Toán 5

a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng

b) Nhận xét: Hai đơn vị đo khối lượng liền nhau:

– Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé.

– Đơn vị bé bằng 1/10 đơn vị lớn.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng

Bài 2 trang 24 SGK Toán Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 18 yến = … kg                  b) 430 kg = … yến

200 tạ = .. kg                      2500kg = … tạ

35 tấn = … kg                     16 000kg = … tấn

c) 2kg 326g = … g                 d) 4008g = … kg … g

6kg 3g = … g                      9050kg = … tấn … kg

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

a) 18 yến = 180 kg                b) 430 kg = 43 yến

200 tạ = 20 000 kg                  2500kg = 25 tạ

35 tấn = 35 000 kg                 16 000kg = 16 tấn

c) 2kg 326g = 2326 g              d) 4008g = 4 kg 8 g

6kg 3g = 6003 g                   9050 kg = 9 tấn 50kg

Bài 3 trang 24 SGK Toán 5

So sánh: > = <

2 kg 50g … 2500g                  6090kg … 6 tấn 8kg

13kg 85g … 13kg                  805g 1/4 tấn … 250 kg

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

2 kg 50g < 2500g                  6090kg > 6 tấn 8kg

13kg 85g < 13kg                  805g 1/4 tấn = 250 kg

Bài 4 trang 24 SGK Toán 5

Một cửa hàng trong 3 ngày bán được 1 tấn đường. Ngày đầu bán được 300kg. Ngày thứ hai bán được gấp 2 lần ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Tóm tắt:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng

Giải

1 tấn = 1000 kg

Ngày thứ hai bán được : 300 × 2 = 600 (kg)

Hai ngày đầu bán được : 300 + 600 = 900 (kg)

Ngày thứ ba bán được : 1000 – 900 = 100 (kg)

Đáp số: 100kg đường.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top