Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về số tự nhiên

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về số tự nhiên

Câu 1:

a) Đọc các số:

70815;      975 806;     5 723 600;     472 036 953.

b) Nêu giá trị của chữ số 5 trong mỗi số trên

HƯỚNG DẪN GIẢI

–  70815, đọc là: bảy mươi nghìn tám trăm mười lăm, chữ số 5 trong số này chỉ 5 đơn vị.

– 975 806, đọc là: chín trăm bảy mươi năm nghìn tám trăm linh sáu, chữ số 5 trong số này chỉ 5 triệu.

–  5723600, đọc là: năm triệu bảy trăm hai mươi ba nghìn sáu trăm, chữ số 5trong số này chỉ 5 triệu.

– 472 036 953, đọc là: bốn trăm bảy mươi hai triệu không trăm ba mươi sáu nghìn chín trăm năm mươi ba, chữ số 5 trong này chỉ 5 chục.

Câu 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có

a) Ba số tự nhiên liên tiếp

998; 999; …       …; 8000; 8001.       66 665;…; 66 667

b) Ba số chẵn liên tiếp

98; 100;…          996;998;…         …..; 3 000; 3 002.

c) Ba số lẻ liên tiếp

77; 79;…          299; …; 303.        …; 2 001; 2003

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 998; 999;1000

7999; 8000; 8001.

66 665; 66 666; 66 667.

b) 98; 100; 102

996; 998; 1000

2998; 3 000; 3002.

c) 77; 79; 81

299; 301; 303.

1999; 2001; 2003.

Câu 3: Điền dấu '>','<' hoặc '='

1000…997               53 796…53 800

6987…10 087             217 690…217 689

7500 : 10 …750           68 400…684 x 100

HƯỚNG DẪN GIẢI

1000 > 997               53 796 < 53 800

6987 < 10 087             217 690 > 217 689

7500 : 10 = 750           68 400 = 684 x 100

Câu 4: Viết các số sau theo thứ tự

a) Từ bé đến lớn:  4856; 3999; 5486; 5468.

b) Từ lớn đển bé: 2763; 2736; 3726; 3762.

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Từ bé đến lớn: 3999; 4856; 5468; 5686

b) Từ lớn đển bé: 3762; 3726; 2763; 2736.

Câu 5: Tìm chữ thích hợp để khi viết vào chỗ trống ta được

a) …43 chia hết cho 3

b) 2…7 chia hết cho 9

c) 81…chia hết cho cả 2 và 5

d) 46…chia hết cho cả 3 và 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Có thể điền chữ số 2 hoặc chữ số 5 hoặc chữ số 8 vào ô trống.

b) Có thể điền chữ số 0 hoặc chữ số 9 vào ô trống.

c) Điền chữ số 0 vào ô trống.

d) Điền chữ số 5 vào ô trống.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top