Trang chủ » Top 20+ kiểu gen dị hợp hai cặp gen là chi tiết nhất

Top 20+ kiểu gen dị hợp hai cặp gen là chi tiết nhất

Top 20+ kiểu gen dị hợp hai cặp gen là chi tiết nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về kiểu gen dị hợp hai cặp gen là mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Xác định kiểu gen của bố mẹ trong các phép lai

Phương pháp giải các bài toán liên quan đến di truyền phân li

Làm thế nào để xác định được kiểu gen của bố mẹ trong phép lai, chúng ta cùng tìm hiểu các bài viết sau để trả lời được câu hỏi của bài đó

1. Xác định kiểu gen của cơ thể đem lai trong phép lai phân tích:

Kiến thức cần nhớ :

Trong phép lai phân tích cơ thể dị hợp tử hai cặp gen.

Fa xuất hiện kiểu hình có hoán vị gen khác với kiểu hình của bố mẹ thì cơ thể đem lai phân tích có kiểu gen là dị hợp tử cùng (AB//ab).

Ví dụ: Ở cà chua gen A trội hoàn toàn quy định quả tròn so với gen a quy định quả bầu. Gen B trội hoàn toàn quy định quả đỏ so với b quy định quả vàng. Lấy cây quả tròn, đỏ dị hợp tử hai cặp gen đem lai phân tích thu được Fa: 41% quả tròn, đỏ : 41% quả bầu, vàng : 9% quả tròn, vàng : 9% quả bầu, đỏ. Xác định kiểu gen của cơ thể đem lai?

Giải: Fa kiểu hình có hoán vị gen (tròn, vàng; quả bầu đỏ) khác với kiểu hình bố, mẹ => kiểu gen của cơ thể đem lai là dị hợp tử cùng (AB//ab)

* Áp dụng giải bài tập trắc nghiệm: Ở ruồi giấm gen B quy định tính trạng thân xám trội hoàn toàn so với gen b quy định tính trạng thân đen. Gen V quy định tính trạng cánh dài trội hoàn toàn so với gen v quy định tính trạng cánh ngắn. Hai cặp gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường . Đem ruồi cái dị hợp hai cặp gen có kiểu hình thân xám cánh dài lai phân tích thu được Fa gồm: 121 thân xám, cánh dài 124 thân đen, cánh ngắn 29 thân đen, cánh dài 30 thân xám, cánh ngắn Xác định kiểu gen của cơ thể đem lai?

A. Bv//bV B. BV//bv C.bv//bv D. BV//Bv

Đáp án: Chọn B. Vì Fa kiểu hình có hoán vị gen (thân đen, cánh dài; thân xám, cánh ngắn) khác với kiểu hình bố, mẹ => kiểu gen của cơ thể đem lai là dị hợp tử cùng (BV//bv).

Kiến thức cần nhớ : Trong phép lai phân tích cơ thể dị hợp tử hai cặp gen.

Fa xuất hiện kiểu hính có hoán vị gen giống với kiểu hình của bố mẹ thì cơ thể đem lai phân tích có kiểu gen là dị hợp chéo (Ab//aB).

Ví dụ: Ở cà chua gen A trội hoàn toàn quy định quả tròn so với gen a quy định quả bầu. Gen B trội hoàn toàn quy định quả đỏ so với b quy định quả vàng. Lấy cây quả tròn, đỏ dị hợp tử hai cặp gen đem lai phân tích thu được Fa: 41% quả tròn, vàng : 41% quả bầu, đỏ : 9% quả tròn, đỏ : 9% quả bầu, vàng. Xác định kiểu gen của cơ thể đem lai?

Giải: Fa kiểu hình có hoán vị gen (quả tròn, đỏ; quả bầu, vàng) giống với kiểu hình bố, mẹ => kiểu gen của cơ thể đem lai là dị hợp tử chéo (Ab//aB)

Xem thêm: Top 9 luyện từ và câu trang 58 lớp 3

Xem thêm: Top 10+ the flight to moscow lasted three and a half hours đầy đủ nhất

* Áp dụng giải bài tập trắc nghiệm:

Bài 1: Đem lai F1 dị hợp hai cặp gen (Aa, Bb) kiểu hình cây cao, quả tròn lai phân tích ( cây thấp, quả dài) Fa thu được 37,5% cây cao, quả dài : 37,5% cây thấp, quả tròn : 12,5% cây cao, quả tròn : 12,5% cây thấp, quả dài. Xác định kiểu gen của cơ thể đem lai?

A. Ab//aB B. AB//ab C. ab//ab D. AB//Ab

Đáp án: Chọn A. Vì Fa có hai kiểu hình hoán vị (cao, tròn; thấp, dài) giống bố, mẹ nên F1 dị hợp chéo.

Bài 2: Cho cơ thể dị hợp tử hai cặp gen (Aa, Bb) kiểu hình hoa tím, kép lai phân tích (hoa vàng, đơn) Fa thu được 40% hoa tím, đơn : 40% hoa vàng, kép: 10% hoa tím, kép : 10% hoa vàng, đơn. Xác định kiểu gen của cơ thể đem lai?

A. ab//ab B. AB//ab C. Ab//aB D. AB//Ab

Đáp án: Chọn C. Vì Fa có hai kiểu hình hoán vị gen (tím, kép; vàng, đơn) giống bố, mẹ nên F1 dị hợp chéo.

2. Xác định kiểu gen của cơ thể đem lai trong phép lai không phải là phép lai phân tích của hai cơ thể di hợp tử hai cặp gen

2.1. Hoán vị xảy ra ở hai cơ thể bố, mẹ đem lai với tần số hoán vị bằng nhau:

Kiến thức cần nhớ : Đời sau xuất hiện với 4 loại kiểu hình với tỷ lệ không bằng nhau, cần căn cứ vào tỷ lệ kiểu hình lặn.

Nếu tỷ lệ kiểu hình lặn nhỏ hơn 0.05 thì cơ thể tạp giao là dị hợp tử chéo (Ab//aB);

Nếu tỷ lệ kiểu hình lặn lớn hơn hoặc bằng 0.05 thi cơ thể đem lai là dị hợp tử cùng (AB//ab).

Ví dụ 1: Ở cà chua gen A trội hoàn toàn quy định quả tròn so với gen a quy định quả bầu. Gen B trội hoàn toàn quy định quả đỏ so với b quy định quả vàng, hai cặp gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Khi cho hai thứ cà chua thuần chủng khác nhau bởi hai cặp tính trạng nói trên thu được F1, cho F1 tạp giao F2 thu được 54% cao, tròn : 21% thấp, tròn : 21% cao, bầu : 4% thấp, bầu . Quá trình giảm phân tạo noãn và phấn giống nhau. Xác định kiểu gen của F1?

Giải: Kiểu hình lặn thân thấp, quả bầu có tần số là 0.04 nhỏ hơn 0.05 => F1 có kiểu gen dị hợp tử chéo (Ab//aB)

Ví dụ 2: Ở cà chua gen A trội hoàn toàn quy định quả tròn so với gen a quy định quả bầu. Gen B trội hoàn toàn quy định quả đỏ so với b quy định quả vàng, hai cặp gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Khi cho hai thứ cà chua thuần chủng khác nhau bởi hai cặp tính trạng nói trên thu được F1, cho F1 tạp giao F2 thu được 66% cao, tròn : 9% cao, bầu : 9% thấp, tròn : 16% thấp, bầu. Quá trình giảm phân tạo noãn và phấn giống nhau. Xác định kiểu gen của F1?

Giải: Kiểu hình lặn thân thấp, quả bầu có tần số 0.16 nhỏ hơn 0.05 => F1 có kiểu gen dị hợp tử cùng (AB//ab).

Xem thêm: Top 9 luyện từ và câu trang 58 lớp 3

Xem thêm: Top 10+ the flight to moscow lasted three and a half hours đầy đủ nhất

* Áp dụng giải bài tập trắc nghiệm:

Bài 1: Khi cho cây hoa kép, màu đỏ dị hợp tử hai cặp gen tự thụ phấn F1 thu được 59% cây hoa kép, màu đỏ : 16% cây hoa kép, màu trắng : 16% cây hoa đơn, màu đỏ : 9% cây hoa đơn, màu trắng. Hãy xác định kiểu gen của đời P?

A. ab//ab B. AB//ab C. Ab//aB D. AB//Ab

Đáp án: Chọn b vì kiểu hình lặn cây hoa đơn, màu trắng có tần số 0.09 lớn hơn 0.05 => F1 có kiểu gen di hợp tử cùng (AB//ab).

Bài 2: Cho tự thụ phấn F1 dị hợp tử hai cặp gen (tròn, ngọt) thu được 4 loại kiểu hình trong đó 1% cây quả ngắn, chua kiểu gen của F1 là:

A.Ab//aB B. AB//ab C. ab//ab D. AB//Ab

Đáp án: Chọn a . Vì 0.01 cây quả ngắn, chua nhỏ hơn 0.05 .

2.2. Hoán vị xảy ra ở một cơ thể dị hợp lai với cơ thể liên kết có kiểu gen AB//ab:

Kiến thức cần nhớ : Căn cứ vào tỷ lệ kiểu hình lặn ở đời sau, vì cơ thể kia cho 2 loại giao tử tỷ lệ ngang nhau, nên ta có phương trình: tỷ lệ kiểu hình lặn bằng x.1/2. – Nếu 2x nhỏ hơn 50% => kiểu gen hoán vị đem lai là dị hợp tử chéo ( Ab//aB). – Nếu 2x lớn hơn hoặc bằng 50% => Kiểu gen có hoán vị gen là dị hợp tử cùng (AB//ab).

Ví dụ 1: Ở ruồi giấm gen B quy định tính trạng thân xám trội hoàn toàn so với gen b quy định tính trạng thân đen. Gen V quy định tính trạng cánh dài trội hoàn toàn so với gen v quy định tính trạng cánh ngắn. hai cặp gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Cho cơ thể dị hợp hai cặp gen giao với cơ thể liên kết có kiểu gen AB//ab, F1 xuất hiện 4 loại kiểu hình trong đó ruồi thân đen, cánh ngắn chiếm 10%. Xác định kiểu gen cơ thể hoán vị đem lai.

Giải: Tỷ lệ kiểu hình lặn ( thân đen, cánh ngắn) chiếm 10% = 0.1 = x.1/2 => x = 0.2 = 20% => 2x = 40% nhỏ hơn 50% => kiểu gen hoán vị đem lai là di hợp tử chéo (Ab//aB).

Ví dụ 2: Ở ruồi giấm gen B quy định tính trạng thân xám trội hoàn toàn so với gen b quy định tính trạng thân đen. Gen V quy định tính trạng cánh dài trội hoàn toàn so với gen v quy định tính trạng cánh ngắn. Hai cặp gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Cho cơ thể dị hợp hai cặp gen tạp giao với cơ thể liên kết có kiểu gen AB//aB. F1 xuất hiện 4 loại kiểu hình trong đó ruồi mình đen, cánh ngắn chiếm 20%. Xác định kiểu gen bố, mẹ đem lai?

Giải: Tỷ lệ kiểu hình lặn ( mình đen, cánh ngắn) chiếm 20% = 0.2 = x.1/2 => x = 0.4 = 40% => 2x = 80% lớn hơn 50% => kiểu gen hoán vị đem lai là dị hợp tử cùng (AB//ab).

* Áp dụng giải bài tập trắc nghiệm: Bài 1: Ở lúa: A: hạt tròn, a hạt dài, B hạt đục, b hạt trong. Quá trình giảm phân xảy ra hoán vị ở một bên, khi cho cơ thể dị hợp tử hai cặp gen lai với cơ thể AB//ab F1 xuất hiện 4 loại kiểu hình trong đó kiểu hình hạt dài, trong chiếm 15%. Xác định kiểu gen của cơ thể hoán vị đem lai?

A.Ab//aB B. AB//ab C. ab//ab D. AB//Ab

Giải: Chọn đáp án B.Vì Tỷ lệ kiểu hình lặn (hạt dài, trong) chiếm 15% = 0.15 = x .1/2 => x = 0.3 = 30% => 2x = 60% lớn hơn 50%. => kiểu gen hoán vị đem lai là dị hợp tử cùng (AB//ab).

Xem thêm: Top 12 quỹ đạo chuyển động

Bài 2: Ở cà chua gen A trội hoàn toàn quy định quả tròn so với gen a quy định quả bầu. Gen B trội hoàn toàn quy định quả đỏ so với b quy định quả vàng, hai cặp gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Cho cà chua F1 dị hợp tử hai cặp gen lai với cơ thể có kiểu gen AB//aB. F1 thu được 10% quả bầu, vàng. Xác định kiểu gen của cơ thể hoán vị đem lai?

A. AB//Ab B. AB//ab C. ab//ab D. Ab//aB

Giải: Chọn đáp án d .Vì Tỷ lệ kiểu hình lặn (quả bầu, vàng) chiếm 10% = 0.1 = x.1/2 => x = 0.2 = 20% => 2x = 40% nhỏ hơn 50% => kiểu gen hoán vị đem lai là dị hợp tử chéo (Ab//aB).

3. Xác định kiểu gen của cơ thể đem lai trong phép lai giữa cơ thể dị hợp hai cặp gen với cơ thể dị hợp một cặp gen (aB//ab; Ab//ab):

Kiến thức cần nhớ : Vì cơ thể dị hợp một cặp gen chỉ cho hai loại giao tử với tỷ lệ ngang nhau, căn cứ vào tỷ lệ kiểu hình lặn. + Nếu tỷ lệ kiểu hình lặn lớn hơn hoặc bằng 12.5% => cơ thể hoán vị gen là dị hợp tử cùng. Vì tỷ lệ ab//ab lớn hơn hoặc bằng 12.5% có nghĩa x.1/2 lớn hơn hoặc bằng 12.5% => x lớn hơn hặc bằng 25% =>2x lớn hơn hoặc bằng 50% đây không phải là tần số hoán vì vậy kiểu gen hoán vị là dị hợp tử cùng (AB//ab). + Nếu tỷ lệ kiểu hình lặn nhỏ hơn 12.5% => cơ thể hoán vị gen là dị hợp tử chéo. Vì tỷ lệ ab//ab nhỏ hơn 12.5% có nghĩa x.1/2 nhỏ hơn 12.5% => x nhỏ hơn 25% =>2x nhỏ hơn 50% đây là tần số hoán vị vậy kiểu gen hoán vị là dị hợp chéo( Ab//aB).

Ví dụ 1: Cho P dị hợp hai cặp gen (Aa, Bb) cây cao, quả tròn giao với cây có kiểu gen (Ab//ab) F1 thu được: 50% cây cao, quả tròn : 37.5% cây cao, quả dài : 12.5% cây thấp, quả dài. Xác định kiểu gen của cơ thể hoán vị đem lai?

Giải:F1 có kiểu hình lặn thân thấp, quả dài có tỷ lệ 12.5% => Cơ thể đem lai là dị hợp tử cùng (AB//ab).

Ví dụ 2: Cho P dị hợp hai cặp gen (Aa, Bb) cây cao, quả tròn giao với cây cao, quả dài có kiểu gen (Ab//ab) F1 thu được: 10% cây thấp, quả dài. Xác định kiểu gen của cơ thể hoán vị đem lai?

Giải: F1 có kiểu hình lặn cây thấp, quả dài có tỷ lệ 10% nhỏ hơn 12.5% => Cơ thể đem lai là dị hợp tử chéo (Ab//aB).

Xem thêm: Top 9 luyện từ và câu trang 58 lớp 3

Xem thêm: Top 10+ the flight to moscow lasted three and a half hours đầy đủ nhất

* Áp dụng giải bài tập trắc nghiệm:

Bài 1: Ở một loài thực vật A trội hoàn toàn quy định tính trạng quả dài so với a quy định quả ngắn, B trội hoàn toàn quy định quả ngọt so với b quy định quả chuA. Các cặp gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Đem F1 dị hợp tử hai cặp gen có kiểu hình dài, ngọt lai với cây dị hợp tử (aB//ab) quả ngắn, ngọt thu được F2: 45% cây quả ngắn, ngọt : 30% cây quả dài, ngọt : 20% cây quả dài, chua : 5% cây quả ngắn, chuA. Xác định kiểu gen của cơ thể F1?

A. AB//Ab B. AB//ab C. Ab//aB D. ab//ab

Giải: Chọn đáp án: c . Vì F2 có kiểu hình lặn quả ngắn, chua có tỷ lệ 5% nhỏ hơn 12.5% => Cơ thể đem lai là dị hợp tử chéo (Ab//aB).

Bài 2: Ở một loài côn trùng F1 có cánh dài, mỏng (dị hợp tử hai cặp gen) giao phối với cá thể cánh dài, dày (Ab//ab) F2 thu được 4 loại kiểu hình với tỷ lệ 40% con cánh dài, mỏng : 30% con cánh dài, dày : 20% con cánh ngắn, dày : 10% con cánh ngắn, mỏng. Xác định kiểu gen của cơ thể F1?

A. AB//Ab B. AB//ab C. Ab//aB D. ab//ab

Giải: Chọn đáp án B. Vì F1 có kiểu hình lặn ngắn, dày có tỷ lệ 20% nhỏ hơn 12.5% => Cơ thể đem lai là di hợp tử cùng (AB//ab)

Mục lục

Thảo luận cho bài: Xác định kiểu gen của bố mẹ trong các phép lai

Top 22 kiểu gen dị hợp hai cặp gen là tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Kiểu gen nào sau đây dị hợp hai cặp gen?

 • Tác giả: eyelight.vn
 • Ngày đăng: 03/31/2022
 • Đánh giá: 4.8 (865 vote)
 • Tóm tắt: Kết quả tìm kiếm Google: · Kiểu gen dị hợp 2 cặp gen là: – Hoc247 · Kiểu gen nào sau đây dị hợp về 2 cặp gen? · Cơ thể có kiểu gen nào sau đây gọi …

Kiểu gen dị hợp hai cặp gen là:

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 03/23/2022
 • Đánh giá: 4.75 (579 vote)
 • Tóm tắt: Kiểu gen dị hợp hai cặp gen là: · A. aaBb · B. Aabb · C. AABb · D. AaBb · Đáp án cần chọn là: D …

Dị hợp 2 cặp gen là gì

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 07/10/2022
 • Đánh giá: 4.59 (557 vote)
 • Tóm tắt: Một alen là một biến thể cụ thể của một gen, hoặc một đoạn ADN cụ thể. Kiểu gen (genotype): Ở sinh vật sinh sản hữu tính, tập hợp hai alen quyết định kiểu hình …

Đâu là kiểu gen dị hợp hai cặp gen? AaBB AaBb AABB aaBB

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 01/28/2022
 • Đánh giá: 4.21 (297 vote)
 • Tóm tắt: Vì kiểu gen dị hợp chứa cặp gen gồm 2 alen tương ứng khác nhau. Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Ki%E1%BB%83u%20gen%20d%E1%BB%8B%20h%E1%BB%A3p%20hai%20c%E1%BA%B7p%20gen%20l%C3%A0

 • Tác giả: boxhoidap.com
 • Ngày đăng: 06/29/2022
 • Đánh giá: 4.11 (313 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: . Kiểu gen dị hợp hai cặp gen là Kiểu gen dưới đây được xem là thuần chủng về cả hai cặp tính trạng a AaBb B AaBb C AaBb D AaBb …

Xem thêm: Top 11 trường hợp nào dưới đây là cơ quan tương đồng

Kiểu gen nào sau đây là kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen?

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 07/22/2022
 • Đánh giá: 3.66 (359 vote)
 • Tóm tắt: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST khác nhau quy định. Kiểu gen có cả A và B thì quy định hoa …

Kiểu gen dị hợp hai cặp gen là:

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 09/10/2022
 • Đánh giá: 3.58 (208 vote)
 • Tóm tắt: Kiểu gen dị hợp hai cặp gen là: Hỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn phí Toán học, Soạn văn, Địa lý… Hệ thống bài tập đầy đủ, ngắn gọn, …

Kiểu gen dị hợp hai cặp gen là:

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 02/23/2022
 • Đánh giá: 3.22 (265 vote)
 • Tóm tắt: Kiểu gen dị hợp hai cặp gen là: A. aaBb B. Aabb C. AABb D. AaBb.

Cho các cơ thể có kiểu gen dị hợp 2 cặp gen( mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng) lai với nhau tạo ra 4 loại kiểu hình, trong đó loại kiểu hình lặn về 2 tính trạng chiếm 0,09. Phép lai nào sau đây không giải thích đúng kết quả trên?    

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 12/06/2021
 • Đánh giá: 3 (537 vote)
 • Tóm tắt: 3ab x 0,3ab => ab = 0,3 > 0,25 , ab là giao tử liên kết => Kiểu gen P … Ta có phép lai hai cá thể dị hợp 1 cặp gen mà sinh ra đời có có 4 loại kiểu hình …

Cho cây dị hợp về hai cặp gen, kiểu hình cây cao hoa đỏ tự t

 • Tác giả: luyentap247.com
 • Ngày đăng: 08/02/2022
 • Đánh giá: 2.97 (57 vote)
 • Tóm tắt: Phép lai nào dưới đây phù hợp với kết quả trên. Biết rằng tương phản cây cao, hoa đỏ là cây thấp, hoa trắng và mọi diễn biến trong giảm phân ở tế bào sinh hạt …

Top 18 Kiểu Gen Nào Sau Đây Dị Hợp Hai Cặp Gen. Kiểu gen dị hợp hai cặp gen là:

 • Tác giả: ladigi.vn
 • Ngày đăng: 11/16/2021
 • Đánh giá: 2.74 (59 vote)
 • Tóm tắt: Tôi là La Trọng Nhơn – người xây dựng nên LADIGI.VN, tôi có niềm đam mê với Digital Marketing. Tôi muốn xây dựng website này để chia sẻ đến những bạn gặp khó …

Xem thêm: Top 19 one of the key to successful business is careful planning

Kiểu gen nào sau đây là kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen?

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 09/03/2022
 • Đánh giá: 2.65 (133 vote)
 • Tóm tắt: Kiểu gen nào sau đây là kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen? A. AaBB. B …

Kiểu gen dị hợp 2 cặp gen là:

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 09/11/2022
 • Đánh giá: 2.54 (186 vote)
 • Tóm tắt: Kiểu gen dị hợp 2 cặp gen là: A. AABb. B. AaBb. C.

Top 9 Cặp Gen Dị Hợp Là Gì

 • Tác giả: mobitool.net
 • Ngày đăng: 08/29/2022
 • Đánh giá: 2.55 (69 vote)
 • Tóm tắt: Tóm tắt: Bài viết về Kiểu gen dị hợp 2 cặp gen là: – Hoc247 Loại phân tử nào sau đây đóng vai trò trung gian giữa gen và protein? Một đoạn ADN …

Kiểu gen dị hợp hai cặp gen là:

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 04/22/2022
 • Đánh giá: 2.49 (140 vote)
 • Tóm tắt: Kiểu gen dị hợp hai cặp gen là: · A. aaBb · B. Aabb · C. AABb · D. AaBb · Đáp án cần chọn là: D · Câu trả lời này có hữu ích không?

Kiểu gen dị hợp hai cặp gen là:

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 11/26/2021
 • Đánh giá: 2.28 (163 vote)
 • Tóm tắt: Kiểu gen dị hợp hai cặp gen là: D. AaBb Trắc nghiệm môn Sinh học Lớp 9.

Xem thêm: Top 14 fe oh 3 là chất điện li mạnh hay yếu

Kiểu gen nào sau đây là kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen?

 • Tác giả: zix.vn
 • Ngày đăng: 02/11/2022
 • Đánh giá: 2.2 (180 vote)
 • Tóm tắt: Kiểu gen nào sau đây là kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen? AaBB. aaBB. AABB. AaBb. Kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen là: AaBb.

Kiểu gen dị hợp hai cặp gen là – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 10/27/2022
 • Đánh giá: 2.01 (163 vote)
 • Tóm tắt: Gen được tạo thành từ ADN. Mỗi gen chứa thông tin di truyền mã hóa cho các phân tử hoạt động chức năng, được gọi làprotein. Cặp gen dị hợp là kiểu gen chứa …

QUY LUẬT PHÂN LY ĐỘC LẬP

 • Tác giả: duhocykhoa.edu.vn
 • Ngày đăng: 10/23/2022
 • Đánh giá: 1.99 (81 vote)
 • Tóm tắt: Cùng Flat World xem những ví dụ về thí nghiệm lai hai tính trạng nhé. … Kiểu gen Aa có 1 cặp dị hợp => 21 = 2 loại giao tử là A, a. Kiểu gen AaBbDd có 3 …

Kiểu gen dị hợp hai cặp gen là: A. aaBb – hoidapvietjack.com

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 01/26/2022
 • Đánh giá: 1.85 (51 vote)
 • Tóm tắt: Kiểu gen dị hợp hai cặp gen là: A. aaBb. B. Aabb. C. AABb. D. AaBb. Trả Lời. Hỏi chi tiết. Trả lời trong APP VIETJACK …Xem câu hỏi chi tiết. Quảng cáo …

Bài 2. Lai một cặp tính trạng

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 02/18/2022
 • Đánh giá: 1.88 (86 vote)
 • Tóm tắt: -Cặp gen đồng hợp: Kiểu gen chứa cặp gen gồm hai gen tương ứng giống nhau .(AA, aa, …) … -Cặp gen dị hợp là: kiểu gen chứa cặp gen gồm 2 gen tương ứng khác …

Thể dị hợp là? – Luật Hoàng Phi

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 11/25/2021
 • Đánh giá: 1.71 (95 vote)
 • Tóm tắt: Thể dị hợp là cá thể mang 2 alen khác nhau thuộc cùng 1 gen, thể dị hợp về nhiều cặp gen có lợi cho sản xuất nông nghiệp, thể này được gọi …
Xem thêm
Scroll to Top