Trang chủ » Top 18 phát biểu nào về hệ qtcsdl quan hệ là đúng chi tiết nhất

Top 18 phát biểu nào về hệ qtcsdl quan hệ là đúng chi tiết nhất

Top 18 phát biểu nào về hệ qtcsdl quan hệ là đúng chi tiết nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về phát biểu nào về hệ qtcsdl quan hệ là đúng mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

<span class=’text_page_counter’>(1)</span><div class=’page_container’ data-page=1>

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG

<b>TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG</b> <b>ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021</b><b>MÔN TIN HỌC 12</b>

<i> Thời gian làm bài : 45 Phút; (Đề có 40 câu)</i><i>(Đề có 4 trang)</i>

Họ tên : … Số báo danh : …

<b>Câu 1: Các yếu tố tham gia trong việc bảo mật hệ thống như mật khẩu, mã hố thơng tin cần phải:</b><b>A. Phải thường xuyên thay đổi để tằng cường tính bảo mật.</b>

<b>B. Chỉ nên thay đổi một lần sau khi người dùng đăng nhập vào hệ thống lần đầu tiên.</b><b>C. Khơng được thay đổi để đảm bảo tính nhất quán.</b>

<b>D. Chỉ nên thay đổi nếu người dùng có yêu cầu.</b>

<b>Câu 2: Chọn các phát biểu SAI trong các phát biểu dưới đây?</b>

<b>A. Hiệu quả của bảo mật chỉ phụ thuộc vào hệ QTCSDL và chương trình ứng dụng</b><b>B. Bảo mật hạn chế được thơng tin khơng bị mất hoặc bị thay đổi ngồi ý muốn</b><b>C. Có thể thực hiện bảo mật bằng giải pháp phần cứng</b>

<b>D. Hiệu quả bảo mật phụ thuộc rất nhiều vào các chủ trương, chính sách của chủ sở hữu thông tin và ý </b>thức của người dùng.

<b>Câu 3: Mơ hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là:</b>

<b>A. Mơ hình phân cấp</b> <b>B. Mơ hình hướng đối tượng</b>

<b>C. Mơ hình cơ sở quan hệ</b> <b>D. Mơ hình dữ liệu quan hệ</b><b>Câu 4: Cho bảng dữ liệu sau:</b>

Có các lí giải nào sau đây cho rằng bảng đó KHƠNG phải là một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ?<b>A. Số bản ghi quá ít.</b> <b>B. Tên các thuộc tính bằng chữ Việt</b>

<b>C. Có một cột thuộc tính là phức hợp</b> <b>D. Khơng có thuộc tính tên người mượn</b><b>Câu 5: Phát biểu nào dưới đây SAI khi nói về mã hố thơng tin?</b>

<b>A. Các thơng tin quan trọng và nhạy cảm nên lưu trữ dưới dạng mã hố.</b><b>B. Các thơng tin sẽ được an tồn tuyệt đối sau khi đã được mã hoá.</b><b>C. Nén dữ liệu cũng góp phần tăng cường tính bảo mật của dữ liệu.</b><b>D. Mã hố thơng tin để giảm khả năng rị rỉ thơng tin.</b>

<b>Câu 6: Thuật ngữ “bộ” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:</b>

<b>A. Bảng</b> <b>B. Hàng</b>

<b>C. Kiểu dữ liệu của một thuộc tính</b> <b>D. Cột</b>

<b>Câu 7: Phát biểu nào dưới đây KHÔNG phải là bảo mật thông tin trong hệ CSDL?</b><b>A. Đảm bảo thông tin khơng bị mất hoặc bị thay đổi ngồi ý muốn</b>

<b>B. Ngăn chặn các truy cập không được phép</b><b>C. Hạn chế tối đa các sai sót của người dùng</b><b>D. Khống chế số người sử dụng CSDL</b>

<b>Câu 8: Thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm :</b><b>A. Khai báo kích thước của trường</b>

<b>B. Tạo liên kết giữa các bảng</b>

<b>C. Đặt tên các trường và chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi trường</b><b>D. Câu A và C đúng</b>

<b>Câu 9: Thao tác nào sau đây KHÔNG là khai thác CSDL quan hệ?</b>

<b>A. Thêm bản ghi mới</b> <b>B. Xem dữ liệu</b>

<b>C. Sắp xếp các bản ghi</b> <b>D. Kết xuất báo cáo</b>

</div><span class=’text_page_counter’>(2)</span><div class=’page_container’ data-page=2>

<b>Câu 10: Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng?</b>

<b>A. Phần mềm để giải các bài tốn quản lí có chứa các quan hệ giữa các dữ liệu</b><b>B. Phần mềm Microsoft Access</b>

Xem thêm: Top 10+ cho các thông tin sau

<b>C. Phần mềm dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ</b><b>D. Phần mềm dùng để xây dựng các CSDL quan hệ</b>

<b>Câu 11: Nhận dạng người dùng là chức năng của:</b>

<b>A. Người đứng đầu tổ chức.</b> <b>B. CSDL</b>

<b>C. Người quản trị.</b> <b>D. Hệ quản trị CSDL</b>

<b>Câu 12: Bảng phân quyền cho phép:</b>

<b>A. Giúp người dùng xem được thông tin CSDL.</b>

<b>B. Giúp người quản lí xem được các đối tượng truy cập hệ thống.</b><b>C. Phân các quyền truy cập đối với người dùng</b>

<b>D. Đếm được số lượng người truy cập hệ thống.</b>

<b>Câu 13: Các khái niệm dùng để mô tả các yếu tố nào sẽ tạo thành mơ hình dữ liệu quan hệ?</b><b>A. Các ràng buộc dữ liệu</b>

<b>B. Cấu trúc dữ liệu</b>

<b>C. Các thao tác, phép toán trên dữ liệu</b><b>D. Tất cả câu trên</b>

<b>Câu 14: Trong mơ hình dữ liệu quan hệ, về mặt cấu trúc thì dữ liệu được thể hiện trong các:</b>

<b>A. Báo cáo (Report)</b> <b>B. Bảng (Table)</b>

<b>C. Hàng (Record)</b> <b>D. Cột (Field)</b>

<b>Câu 15: Câu nào SAI trong các câu dưới đây khi nói về chức năng lưu biên bản hệ thống?</b>

<b>A. Cho biết số lần truy cập vào hệ thống, vào từng thành phần của hệ thống, vào từng yêu cầu tra cứu, …</b><b>B. Lưu lại nội dung cập nhật, người thực hiện, thời điểm cập nhật</b>

<b>C. Cho thông tin về một số lần cập nhật cuối cùng</b><b>D. Lưu lại các thông tin cá nhân của người cập nhật</b>

<b>Câu 16: Mơ hình dữ liệu quan hệ được E. F. Codd đề xuất năm nào?</b>

<b>A. 2000</b> <b>B. 1975</b> <b>C. 1995</b> <b>D. 1970</b>

<b>Câu 17: Thao tác nào sau đây KHÔNG phải là thao tác cập nhật dữ liệu?</b><b>A. Sửa những dữ liệu chưa phù hợp</b>

<b>B. Nhập thêm dữ liệu ban đầu</b><b>C. Thêm bản ghi</b>

<b>D. Sao chép CSDL thành bản sao dự phòng</b>

<b>Câu 18: Để nâng cao hiệu quả của việc bảo mật, ta cần phải:</b><b>A. Thường xuyên thay đổi các tham số của hệ thống bảo vệ</b><b>B. Nhận dạng người dùng bằng mã hoá</b>

<b>C. Thường xuyên sao chép dữ liệu</b>

<b>D. Thường xuyên nâng cấp phần cứng, phần mềm</b><b>Câu 19: Câu nào SAI trong các câu dưới đây?</b>

<b>A. Hệ quản trị CSDL không cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật khẩu</b><b>B. Thay đổi mật khẩu để tăng cường khả năng bào vệ mật khẩu</b>

<b>C. Hệ quản trị CSDL cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật khẩu</b><b>D. Nên định kì thay đổi mật khẩu</b>

<b>Câu 20: Thuật ngữ “thuộc tính” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:</b>

<b>A. Cột</b> <b>B. Hàng</b>

<b>C. Bảng</b> <b>D. Kiểu dữ liệu của một thuộc tính</b>

<b>Câu 21: Câu nào sau đây SAI?</b>

Xem thêm: Top 20+ phương trình vi phân cấp 2 đầy đủ nhất

<b>A. Có thể xem tồn bộ dữ liệu của bảng</b>

<b>B. Các hệ quản trị CSDL quan hệ cho phép tạo ra các biểu mẫu để xem các bản ghi</b>

</div><span class=’text_page_counter’>(3)</span><div class=’page_container’ data-page=3>

<b>Câu 22: Cho các bảng sau :</b>

Bảng DanhMucSach(MaSach, TenSach, MaLoai)Bảng LoaiSach(MaLoai, LoaiSach)

Bảng HoaDon(MaSach, SoLuong, DonGia)

Để biết giá của một quyển sách thì cần những bảng nào?

<b>A. DanhMucSach, HoaDon</b> <b>B. HoaDon, LoaiSach</b>

<b>C. DanhMucSach, LoaiSach</b> <b>D. HoaDon</b>

<b>Câu 23: Khi xác nhận các tiêu chí truy vấn thì hệ QTCSDL sẽ KHƠNG thực hiện cơng việc:</b><b>A. Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng để kết xuất dữ liệu.</b>

<b>B. Liệt kê tập con các bản ghi thoả mãn điều kiện</b>

<b>C. Xố vĩnh viễn một số bản ghi khơng thoả mãn điều kiện trong CSDL</b><b>D. Định vị các bản ghi thoả mãn điều kiện</b>

<b>Câu 24: Đặc điểm nào sau đây KHÔNG là đặc trưng của một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ?</b><b>A. Tên của các quan hệ có thể trùng nhau</b>

<b>B. Mỗi thuộc tính có một tên phân biệt và thứ tự các thuộc tính là quan trọng</b><b>C. Quan hệ khơng có thuộc tính đa trị hay phức tạp</b>

<b>D. Các bộ là phân biệt và thứ tự các bộ không quan trọng</b><b>Câu 25: Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?</b>

<b>A. Là một dạng bộ lọc</b>

<b>B. Là một dạng bộ lọc; có khả năng thu thập thơng tin từ nhiều bảng trong một CSDL quan hệ</b><b>C. Là yêu cầu máy thực hiện lệnh gì đó</b>

<b>D. Là một đối tượng có khả năng thu thập thơng tin từ nhiều bảng trong một CSDL quan hệ</b><b>Câu 26: Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là :</b>

<b>A. Tạo ra một hay nhiều biểu mẫu</b> <b>B. Tạo ra một hay nhiều báo cáo</b><b>C. Tạo ra một hay nhiều mẫu hỏi</b> <b>D. Tạo ra một hay nhiều bảng</b><b>Câu 27: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào SAI?</b>

<b>A. Bảng phân quyền truy cập cũng là dữ liệu của CSDL</b>

<b>B. Dựa trên bảng phân quyền để trao quyền truy cập khác nhau để khai thác dữ liệu cho các đối tượng </b>người dùng khác nhau

<b>C. Mọi người đều có thể truy cập, bổ sung và thay đổi bảng phân quyền</b><b>D. Bảng phân quyền không giới thiệu công khai cho mọi người biết</b>

<b>Câu 28: Thuật ngữ “quan hệ” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:</b><b>A. Kiểu dữ liệu của một thuộc tính</b> <b>B. Hàng</b>

<b>C. Cột</b> <b>D. Bảng</b>

<b>Câu 29: Trong bảng phân quyền, các quyền truy cập dữ liệu, gồm có:</b>

<b>A. Thêm dữ liệu</b> <b>B. Xem, sửa, bổ sung và xóa dữ liệu.</b>

<b>C. Đọc dữ liệu.</b> <b>D. Xem, bổ sung, sửa, xóa và khơng truy cập dữ liệu</b><b>Câu 30: Bảo mật CSDL:</b>

<b>A. Quan tâm bảo mật cả dữ liệu và chương trình xử lí dữ liệu</b><b>B. Chỉ quan tâm bảo mật dữ liệu</b>

<b>C. Chỉ quan tâm bảo mật chương trình xử lí dữ liệu</b><b>D. Chỉ là các giải pháp kĩ thuật phần mềm.</b>

<b>Câu 31: Chỉnh sửa dữ liệu là:</b><b>A. Xoá một số thuộc tính</b><b>B. Xố một số quan hệ</b>

<b>C. Thay đổi các giá trị của một vài thuộc tính của một bộ</b><b>D. Xoá giá trị của một vài thuộc tính của một bộ</b>

<b>Câu 32: Các giải pháp cho việc bảo mật CSDL gồm có:</b>

Xem thêm: Top 10+ what a nice watch you are wearing

<b>A. Nhận dạng người dùng, mã hố thơng tin và nén dữ liệu, chính sách và ý thức, lưu biên bản.</b>

<b>B. Phân quyền truy cập, nhận dạng người dùng, mã hố thơng tin và nén dữ liệu, chính sách và ý thức, </b>lưu biên bản, cài đặt mật khẩu

<b>C. Phân quyền truy cập, nhận dạng người dùng, mã hố thơng tin và nén dữ liệu, lưu biên bản.</b>

<b>D. Phân quyền truy cập, nhận dạng người dùng; mã hố thơng tin và nén dữ liệu; chính sách và ý thức; </b>lưu biên bản.

</div><span class=’text_page_counter’>(4)</span><div class=’page_container’ data-page=4>

<b>A. Người quản trị CSDL.</b>

<b>B. Người viết chương trình ứng dụng.</b><b>C. Lãnh đạo cơ quan.</b>

<b>D. Người dùng</b>

<b>Câu 34: Thông thường, người dùng muốn truy cập vào hệ CSDL cần cung cấp:</b>

<b>A. Hình ảnh.</b> <b>B. Chữ ký.</b>

<b>C. Họ tên người dùng.</b> <b>D. Tên tài khoản và mật khẩu.</b>

<b>Câu 35: Để nhận dạng người dùng khi đăng nhập vào CSDL, ngồi mật khẩu người ta cịn dùng các cách</b>nhận dạng nào sau đây:

<b>A. Chứng minh nhân dân.</b>

<b>B. Giọng nói, dấu vân tay, võng mạc, chữ ký điện tử.</b><b>C. Hình ảnh</b>

<b>D. Âm thanh</b>

<b>Câu 36: Phần mềm nào sau đây KHÔNG phải là hệ QT CSDL quan hệ?</b><b>A. Visual Dbase, Microsoft SQL Server</b>

<b>B. Microsoft Access, Foxpro</b><b>C. Oracle, Paradox</b>

<b>D. OpenOffice, Linux</b>

<b>Câu 37: Trong một trường THPT có xây dựng một CSDL quản lý điểm Học Sinh. Người Quản trị CSDL</b>có phân quyền truy cập cho các đối tượng truy cập vào CSDL. Theo em cách phân quyền nào dưới đây hợplý:

<b>A. HS: Xem; GVBM: Xem, Bổ sung; BGH: Xem, sửa, xoá.</b>

<b>B. HS: Xem, Xoá; GVBM: Xem, Bổ sung, sửa, xoá; BGH: Xem, Bổ sung, sửa, xoá.</b><b>C. HS: Xem; GVBM: Xem, Bổ sung, sửa, xóa; BGH: Xem, Bổ sung.</b>

<b>D. HS: Xem; GVBM: Xem, Bổ sung, sửa, xoá; BGH: Xem.</b>

<b>Câu 38: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào KHÔNG phải là chức năng của biên bản hệ thống?</b><b>A. Lưu lại thông tin của người truy cập vào hệ thống.</b>

<b>B. Lưu lại số lần truy cập vào hệ thống.</b><b>C. Lưu lại các yêu cầu tra cứu hệ thống.</b>

<b>D. Nhận diện người dùng để cung cấp dữ liệu mà họ được phân quyền truy cập.</b><b>Câu 39: Chức năng chính của biểu mẫu (Form) là:</b>

<b>A. Hiển thị và cập nhật dữ liệu một cách thuận tiện</b><b>B. Tạo báo cáo thống kê số liệu</b>

<b>C. Tạo truy vấn lọc dữ liệu</b>

<b>D. Thực hiện các thao tác thông qua các nút lệnh</b><b>Câu 40: Cho các thao tác sau:</b>

B1: Tạo bảng

B2: Chọn khóa chính cho bảng B3: Đặt tên và lưu cấu trúcB4: Tạo liên kết

Khi tạo lập CSDL quan hệ ta thực hiện lần lượt các bước sau:

<b>A. B1-B2-B4-B3</b> <b>B. B1-B2-B3-B4</b> <b>C. B2-B1-B2-B4</b> <b>D. B1-B3-B2-B4</b><i><b> HẾT </b></i>

</div><!-links->

Top 18 phát biểu nào về hệ qtcsdl quan hệ là đúng tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Phát biểu nào dưới đây là sai về quan hệ trong cơ sở dữ liệu quan hệ

 • Tác giả: ihoctot.com
 • Ngày đăng: 01/30/2022
 • Đánh giá: 4.82 (812 vote)
 • Tóm tắt: Hai bảng trong một CSDL quan hệ được liên kết với nhau bởi các khóa. Điều khẳng định nào sau đây là đúng? A. Các khóa liên kết phải là khóa chính của mỗi bảng.

Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng?

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 05/10/2022
 • Đánh giá: 4.68 (395 vote)
 • Tóm tắt: Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng? A. Phần mềm dùng để xây dựng các CSDL quan hệ …

Hãy chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau khi đã chỉ định khóa chính cho bảng

 • Tác giả: tharong.com
 • Ngày đăng: 06/05/2022
 • Đánh giá: 4.58 (568 vote)
 • Tóm tắt: Câu 5: Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng? A. Phần mềm dùng để xây dựng các CSDL quan hệ. B. Phần mềm dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL …

Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng?

 • Tác giả: qa.haylamdo.com
 • Ngày đăng: 11/01/2022
 • Đánh giá: 4.37 (409 vote)
 • Tóm tắt: Cho các bảng sau : – DanhMucSach(MaSach, TenSach, MaLoai). – LoaiSach(MaLoai, LoaiSach). – HoaDon(MaSach, SoLuong, DonGia).

Xem thêm: Top 11 để thể hiện vị trí kích thước của tường

Phát biểu nào về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là đúng?

 • Tác giả: monica.vn
 • Ngày đăng: 07/14/2022
 • Đánh giá: 4 (235 vote)
 • Tóm tắt: Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng? A. Phần mềm Microsoft Access. B. Phần mềm dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ.

Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng? – hoidapvietjack.com

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 01/09/2022
 • Đánh giá: 3.97 (578 vote)
 • Tóm tắt: Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng?A. Phần mềm dùng để xây dựng các CSDL quan hệB. Phần mềm dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác …

Chương III:HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ Quiz – Quizalize

 • Tác giả: app.quizalize.com
 • Ngày đăng: 09/02/2022
 • Đánh giá: 3.62 (428 vote)
 • Tóm tắt: Ta chọn khóa chính là: 8. 30 sec. Q.Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng? 9. 30 sec. Q.Mô hình dữ liệu quan hệ được E.F.Codd đề xuất năm nào?

Phát biểu nào về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là đúng

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 04/11/2022
 • Đánh giá: 3.52 (336 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi : Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng? … B. Phần mềm dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ. C. Phần mềm Microsoft Access.

Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng? – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 11/03/2022
 • Đánh giá: 3.28 (484 vote)
 • Tóm tắt: Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng? Phần mềm dùng để xây dựng các CSDL quan hệ Phần mềm dùng để tạo lập, cập nhậ…

Xem thêm: Top 18 vở bài tập toán lớp 4 bài 41

Câu nào trong các câu dưới đây sai khi nói về hệ CSDL cá nhân

 • Tác giả: ancanmarketing.com
 • Ngày đăng: 01/25/2022
 • Đánh giá: 2.8 (72 vote)
 • Tóm tắt: Câu 5: Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng? A. Phần mềm dùng để thiết kế xây dựng những CSDL quan hệ B. Phần mềm dùng để tạo lập, update và khai thác …

Top 15 Hệ Qtcsdl Quan Hệ Là Hệ Qtcsdl Dùng để hay nhất

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 06/18/2022
 • Đánh giá: 2.81 (188 vote)
 • Tóm tắt: 3.Phát Biểu Nào Về Hệ QTCSDL Quan Hệ Là đúng? – Doctailieu.com … 5 thg 10, 2020 · B. Phần mềm dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ. C. Phần mềm …

Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng?

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 05/31/2022
 • Đánh giá: 2.64 (62 vote)
 • Tóm tắt: B. Phần mềm dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ. C. Phần mềm Microsoft Access. D. Phần mềm để giải các bài toán quản lí có chứa các quan hệ …

Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng?

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 09/22/2022
 • Đánh giá: 2.66 (144 vote)
 • Tóm tắt: Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng? A. Phần mềm dùng để xây dựng các CSDL quan hệ B. Phần mềm dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác …

Xem thêm: Top 22 lưới điện phân phối có điện áp chi tiết nhất

Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng?

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 09/15/2022
 • Đánh giá: 2.59 (168 vote)
 • Tóm tắt: Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng? A. Phần mềm dùng để xây dựng các CSDL quan hệ. B. Phần mềm dùng để …

Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng?

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 09/24/2022
 • Đánh giá: 2.29 (156 vote)
 • Tóm tắt: Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng? B. Phần mềm dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ Trắc nghiệm môn Tin học Lớp 12.

Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ

 • Tác giả: hoc.tv
 • Ngày đăng: 08/31/2022
 • Đánh giá: 2.38 (118 vote)
 • Tóm tắt: Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng? A.Phần mềm dùng để xây dựng các CSDL quan hệ; B.Phần mềm dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ …

Chọn câu sai nói về chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 06/26/2022
 • Đánh giá: 2.29 (83 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi : Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng? A. Phần mềm dùng để xây dựng các CSDL quan hệ B. Phần mềm …

Cơ sở dữ liệu quan hệ là gì trắc nghiệm?

 • Tác giả: eyelight.vn
 • Ngày đăng: 09/05/2022
 • Đánh giá: 2.09 (157 vote)
 • Tóm tắt: Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng? A. Phần mềm dùng để xây dựng các CSDL quan hệ; B. Phần …. => Xem ngay …
Xem thêm
Scroll to Top