Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 24: Vẻ đẹp muôn màu, Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 24: Vẻ đẹp muôn màu, Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?

Câu 1. Đọc các câu đã cho.

Câu 2. Trong các câu trên, câu nào có dạng "Ai là gì?"

– Câu: Em là cháu bác Tự là câu có dạng "Ai là gì?"

Câu 3. Xác định vị ngữ của câu vừa tìm được.

Vị ngữ của câu vừa tìm là: là cháu bác Tự.

Câu 4. Những từ nào có thể làm vị ngữ trong câu "Ai là gì?'

Trong vị ngữ của loại câu kế "Ai là gì? thường có từ là (nối với chủ ngữ) và vị ngữ thường do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành.

II. Hướng dẫn giải phần Nhận xét Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 trang 62

Câu 1 (trang 62 sgk Tiếng Việt 4): Tìm câu kể "Ai là gì?" trong những câu thơ đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 62). Xác định vị ngữ trong các câu vừa tìm được.

Trả lời:

Các câu kể Ai là gì?

a) Người là Cha là Bác là Anh

b) Quê hương là chùm khế ngọt.

– Quê hương là đường đi học.

Vị ngữ của chúng là:

– Người // là Cha là Bác là Anh.

– Quê hương // là chùm khế ngọt.

– Quê hương // là đường đi học.

Câu 2 (trang 62 sgk Tiếng Việt 4): Ghép từ ngữ thích hợp cột A với cột B để tạo thành câu "Ai là gì?"

Trả lời:

– Sư tử → là chúa sơn lâm.

– Gà trống → là sứ giả của bình minh.

– Đại bàng → là dũng sĩ của rừng xanh

– Chim công → là nghệ sĩ múa tài ba.

Câu 3 (trang 62 sgk Tiếng Việt 4): Dùng các từ ngữ đã cho để đặt câu kể "Ai là gì?"

Trả lời:

a. Cần Thơ là một thành phố lớn.

b. Bắc Ninh là quê hương của những làn điệu dân ca quan họ.

c. Xuân Quỳnh là nhà thơ.

d. Tố Hữu là nhà thơ lớn của Việt Nam.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top