Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 5. Măng mọc thẳng, Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Trung thực – Tự trọng

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 5. Măng mọc thẳng, Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Trung thực – Tự trọng

1. Tìm những từ cùng nghĩa và những từ trái nghĩa với trung thực

M : – Từ cùng nghĩa : thật thà.

      – Từ trái nghĩa : gian dối.

Trả lời:

Từ cùng nghĩa với trung thực: thẳng thắn, thẳng thực, ngay thẳng, ngay thật, chân thật, thật thà, thành thật, thực lòng, thực tình, thực tâm, bộc trực, chính trực, trung trực…

Từ trái nghĩa với trung thực: dối trá, gian dối, gian lận, gian manh, gian ngoan, gian giảo, gian trá, lừa bịp, lừa dối, bịp bợm, lừa đảo, lừa lọc…

2. Đặt câu với một từ cùng nghĩa với trung thực hoặc một từ trái nghĩa với trung thực. 

Trả lời:

Đặt câu

– Tô Hiến Thành là người rất chính trực.

– Sự dối trá bao giờ cũng đáng ghét.

3. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ tự trọng?

a) Tin vào bản thân mình.

b) Quyết định lấy công việc của mình.

c) Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình.

d) Đánh giá mình quá cao và coi thường người khác.

Trả lời:

Ý c

Tự trọng là coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình.

4. Có thể dùng những thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây để nói về tính trung thực hoặc về lòng tự trọng?

a) Thẳng như ruột ngựa.

b) Giấy rách phải giữ lấy lề.

c) Thuốc đắng dã tật.

d) Cây ngay không sợ chết đứng.

e) Đói cho sạch, rách cho thơm.

Trả lời:

Các thành ngữ, tục ngữ a, c, d: nói về tính trung thực.

Các thành ngữ, tục ngữ b, e: nói về lòng tự trọng.


 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top