Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 8: Trên đôi cánh ước mơ, Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 8: Trên đôi cánh ước mơ, Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài

1. Đọc các tên người, tên địa lí nước ngoài sau đây:

– Tên người : Lép Tôn-xtôi, Mô-rít-xơ, Mát-téc-lích, Tô-mát Ê-đi-xơn.

– Tên địa lí: Hi-ma-lay-a, Đa-nuýp, Lốt Ăng-giơ-lét, Niu Di-lân, Công-gô.

Trả lời:

Đọc theo sự hướng dẫn và đọc mẫu của thầy (cô) giáo: Mô-rít xơ, Mát-téc-lích, Hi-ma-lay-a.

2. Biết rằng chữ cái đầu mỗi bộ phận tạo thành các tên riêng nói trên đều được viết hoa, hãy nêu nhận xét về cấu tạo và cách viết mỗi bộ phận trong tên riêng nước ngoài.

Gợi ý

– Mỗi bộ phận trong tên riêng nước ngoài gồm mấy tiếng ?

– Cách viết các tiếng trong cùng một bộ phận tên như thế nào ?

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 8: Trên đôi cánh ước mơ, Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 8: Trên đôi cánh ước mơ, Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài

3. Cách viết một số tên người, tên địa lí nước ngoài sau đây có gì đặc biệt?

– Tên người : Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử, Bạch Cư Dị.

– Tên địa lí: Hi Mã Lạp Sơn, Luân Đôn, Bắc Kinh, Thụy Điển.

Trả lời:

Viết giống như tên riêng tiếng Việt Nam. Tất cả các tiếng đầu viết hoa: Thích Ca Mâu Ni, Hi Mã Lạp Sơn

I. Luyện tập

1. Đọc đoạn văn sau rồi viết lại cho đúng những tên riêng trong đoạn:

Gia đình ông Giô-dép lại chuyển về ác-boa để lu-i Paxtơ có thể tiếp tục đi học. ác boa là một thị trấn nhỏ, không có những lâu đài đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ bé, cổ kính và những vườn nho con con. Dỏng sông quy-dăng-xơ hiền hòa lượn quanh thành phố với những chiếc cầu trắng phau.

Theo Đức Hoài

Trả lời:

Viết lại cho đúng những tên riêng trong đoạn:

Giô-dép, Ác-boa, Lu-I Pa-xto; Ác-boa; Quy- đăng-xơ

2. Viết lại những tên riêng sau cho đúng quy tắc:

– Tên người: anbe anhxtanh, crítxtian anđécxen, iuri gagarin.

– Tên địa lí: xanh pêtécbua, tôkiô, amadôn, niagara.

Trả lời:

Viết lại các tên riêng đúng quy tắc:

– Tên người : An –be Anh –xtanh; Crit-xti-an An-đec-xen, I-u-ri Ga-ga-rin.

– Tên địa lí Xanh Pê-téc-bia; Tô –ki-ô; A- ma-dôn; Ni-a-ga-ra.

3. Trò chơi du lịch: Thi ghép đúng tên nước với tên thủ đô của nước ấy

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 8: Trên đôi cánh ước mơ, Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top