Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 21: Người công dân, Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 21: Người công dân, Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân

Câu 1 (trang 28 sgk Tiếng Việt 5): Ghép từ "công dân" vào trước hoặc sau từng từ dưới đây để tạo thành những cụm từ có nghĩa:

Nghĩa vụ, quyền, ý thức, bổn phận, trách nhiệm, gương mẫu, danh dự.

Trả lời:

– Nghĩa vụ công dân, quyền công dân, ý thức công dân, bổn phận công dân, trách nhiệm công dân, công dân gương mẫu, danh dự công dân.

Câu 2 (trang 28 sgk Tiếng Việt 5): Tìm nghĩa ở cột A thích hợp với mỗi từ ở cột B.

                 A                                                    B

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 21: Người công dân, Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân

Trả lời:

Điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho người dân được hưởng, được làm, được đòi hỏi nối với quyền công dân.

Sự hiểu biết về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân đối với đất nước nối với ý thức công dân

Điều mà pháp luật hay đạo đức bát buộc người dân phải làm đối với đất nước, đối với người khác nối với nghĩa vụ công dân

Câu 3 (trang 28 sgk Tiếng Việt 5): Dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.", em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân.

Trả lời:

Ngàn đời sau chúng ta vẫn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ về nghĩa vụ "cùng nhua giữ lấy nước". Bởi vì, có thực hiện được lời dạy đó, chúng ta mới không phụ công dựng nước của các cua Hùng. Tuổi nhỏ chúng em phải cố gắng học hành, có nhiều kiến thức, thành người tài giỏi đi xây dựng tổ quốc giàu đẹp. Chúng em luôn nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng để chống mọi sự phá hoại của kẻ thù. Chúng em tham gia tùy theo sức của mình để cùng cha anh xây dựng đất nước phồn vinh.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top