Trang chủ » Tiếng anh lớp 4. Unit 10: Where were you yesterday? – Lesson 3

Tiếng anh lớp 4. Unit 10: Where were you yesterday? – Lesson 3

1. Listen and repeat.
 
Nghe và đọc lại.
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
ed /d/ played : I played badminton yesterday morning.
Tôi đã chơi cầu lông sáng hôm qua.
 
ed /t/ watched: I watched TV yesterday evening.
Tôi đã xem ti vi tối hôm qua.
 
ed /id/ painted; Mai painted a big picture last weekend.
Mai đã vè một bức tranh lớn vào cuôl tuần trước.
 
2. Listen and circle. Then write and say aloud.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 10: Where were you yesterday?  - Lesson 3
 
Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn.
 
/d/ /t/ /id/
1. I played badminton yesterday afternoon. /d/
Tôi đã chơi cáu lông chiều hôm qua. 
2. We watched TV in the evening. /t/
Chúng tôi đã xem ti vi vào buổi tối. 
3. They painted many beautiful pictures. /id/
Mai đã vẽ nhiều bức tranh đẹp.
 
Bài nghe:
1. I played badminton yesterday afternoon.
2. We watched TV in the evening.
3. They painted many beautiful pictures.
 
3. Let’s chant.
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 10: Where were you yesterday?  - Lesson 3
Chúng ta cùng hát ca.
 
What did he do yesterday?
 
Hôm qua cậu ấy đã làm gì?
 
What did he do yesterday?
 
He played badminton.
 
What did she do yesterday?
 
She watched TV.
 
What did you do yesterday?
 
I painted pictures.
 
Hôm qua cậu ấy đã làm gì?
 
Cậu ấy đã chơi cáu lông.
 
Hôm qua cô ấy đã làm gì?
 
Cô â'y đã xem ti vi.
 
Hôm qua bạn đã làm gì?
 
Mình đã vẽ tranh.
 
 
 
4. Read and complete.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 10: Where were you yesterday?  - Lesson 3
 
Đọc và hoàn thành.
 
Xin chào mọi người. Đó là ngày Chủ nhật và trời rất lạnh. Mình ở nhà. Vào buổi sáng, mình tưới hoa trong vườn. Vào buổi chiều, mình chơi cờ với ba mình. Sau bữa tối, mình xem ti vi. Mình rất vui.
1. Linda watered the flowers in the garden yesterday morning.
Linda tưới hoa trong vườn vào sáng hôm qua.
2. She played chess with mv father yesterday afternoon.
Cô ấy chơi cờ với ba cô ấy vào chiều hôm qua.
3. She watched TV yesterday evening.
Cô ấy đã xem ti vi vào tôí hôm qua.
 
 
5. Write about you.
Tiếng anh lớp 4. Unit 10: Where were you yesterday?  - Lesson 3
 
Viết về em.
 
Yesterday, I was at home. Because it was Saturday so I didn't go to school. In the morning, I visited my grandparents with my brother.
In the afternoon, I played badminton with my friend.
In the evening, I watched TV with my family.
Ngày hôm qua, tôi ở nhà. Bởi vì nó là ngày thứ Bảy nên tôi không đi học. Vào buổi sáng, tôi thăm ông bà mình với anh trai tôi.
Vào buổi chiều, tôi chơi cầu iông với bạn tôi.
Vào buổi tối, tôi xem ti vi với gia đĩnh mình.
 
6. Project.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 10: Where were you yesterday?  - Lesson 3
 
Dự án.
 
Làm việc theo cặp. Hỏi bạn em xem họ đã ở đâu và đã làm gì vào cuối tuần trước. Sau đó nói cho cả lớp biết.
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top