Trang chủ » Tiếng anh lớp 4. Unit 14: What does he look like? – Lesson 1

Tiếng anh lớp 4. Unit 14: What does he look like? – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 14: What does he look like? - Lesson 1
Nhìn, nghe và đọc lại.
 
a) What are you doing, Linda? Bạn đang là gì vậy Linda? 
I'm writing an e-mail to my brother.
Mình đang viết thứ cho anh trai mình.
b) Where is he now? Bây giờ anh ấy ở đâu?
He's in England. Anh ấy ở Anh.
c) What does he do? Anh ấy làm nghề gì?
He's a footballer. Anh ấy lờ cầu thủ bóng đá.
c) What does he look like? Anh ấy trông thế nào?
He's tall. Anh ấy cao.
 
2. Point and say.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 14: What does he look like? - Lesson 1
 
Chỉ và nói.
 
Làm việc theo cặp. Hỏi những người bạn em về các thành viên trong gia đình của họ.
a) What does she look like? Cô ấy trông thế nào?
She's tall. Cô ấy cao.
b) What does she look like? Cô ấy trông thế nào?
She's short. Cô ấy thấp.
c) What does she look like? Cô ấy trông thế nào?
She's slim. Cô ấy mảnh khảnh.
d) What does he look like? ông ây trông thế nào?
He's old. Ông ây già.
e) What does he look like? Cậu ấy trông thế nào? 
He's young. Cậu ấy trẻ.
 
 
3. Listen anh tick.
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 14: What does he look like? - Lesson 1
 
Nghe và đánh dấu chọn.
 
1. c 2. c 3. a Bài nghe:
1. A: What does your sister look like?
B: She's very tallế
2. A: What does your grandmother look like?
B: She's old and short.
3. A: How old is your brother?
B: He's twelve.
A: What does he look like?
B: He's slim and short.
 
4. Look and write.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 14: What does he look like? - Lesson 1
 
Nhìn và viết.
 
1. A: What does he look like? Cậu ấy trông thế nào ?
B: He's tall and slim. Cậu ấy cao và mảnh khánh.
2. A: What does she look like? Cô ấy trông thế nào?
B: She's short and young. Cô ấy thấp và trẻ.
3. A: What do they look like? Họ trông thế nào?
B: They are old. Họ già.
3. A: What do they look like? Họ trông thế nào?
B: They are young and tall. Họ trẻ và cao.
 
5. Let's play.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 14: What does he look like? - Lesson 1
 
Chúng ta cùng hát.
 
Find someone who…
Tìm một ai đó mà…
Bây giờ chúng ta bát đầu chơi trò chơi "Tìm một ai đó mà…" sử dụng các từ nói về ngoại hình của con người để chơi. Chia lớp thành những nhóm có năm học sinh. Các bạn chuẩn bị bắt đầu trò chơi "Tìm một ai đó mà…". Ví dụ: Find someone who's tall (Tìm một ai đó cao). Nhóm nào chỉ người bạn trong lớp đúng với mô tả và nói câu trả lời đúng nhanh nhất (ví dụ: Khang is tall Khang cao) thì nhận một điểm. Kết thúc trò chơi, nhóm nào nhận số điểm cao nhất là nhóm chiến thắng.
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top