Trang chủ » Tiếng anh lớp 4. Unit 5: Can you swim?. – Lesson 3

Tiếng anh lớp 4. Unit 5: Can you swim?. – Lesson 3

1. Listen and repeat.
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
s: sing. I can sing. Tôi có thể hát.
 
sw: swim. I can't swim. Tôi không thể bơi.
 
2. Listen and circle. Then write and say aloud.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 5: Can you swim?. - Lesson 3
 
Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn.
 
a 4 b 1 c 2 d 3
Bài nghe:
1. Can you swim?
2. Can you sit on the chair?
3. Can you swing?
4. Can you sing?
 
 
 
3. Let’s chant.
 
Click tại đây để nghe
 
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 5: Can you swim?. - Lesson 3
 
Chúng ta cùng hát ca.
 
Can you swim?
 
Bạn có thể bơi không?
 
 
Can you sing? Bạn có thể hát không?
No, I can't. Không, tôi không thể.
I can't singắ Tôi không thể hát.
Can you swim? Bạn có thể bơi không?
No, I can't. Không, tôi không thể.
I can't swim. Tôi không thể bơi. 
Can you swing? Bạn có thể nhún nhảy không?
No, I can't. Không, tôi không thể.
I can't swing. Tôi không thể nhún nhảỵ.
 
 
 
4. Read and complete.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 5: Can you swim?. - Lesson 3
 
Đọc và trả lời.
 
Xin chào. Mình tên là Mai. Mình rất thích âm nhạc. Mình có thể hát và nhảy múa nhưng mình không thể chơi đàn piano. Bạn của mình là Nam và Phong. Phong có thể chơi cầu lông nhưng câu đấy không thể chơi đá bóng. Nam có thể chơi cờ vua nhưng cậu đấy không thể bời. 1. Nam. 2. Phong. 3. Mai.
 
 
 
5. Write about you.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 5: Can you swim?. - Lesson 3
 
Viết về em.
 
My name's Phuong Trinh. I can sing, but I can't danceẽ I can't play the guitar. I can swim. I can ride a bike. I can speak English. What about you?
 
Tên tôi là Phương Trinh. Tôi có thể hát nhưng tôi không biết nhảy múa. Tôi không thể chơi đàn ghi-ta. Tôi có thể bơi. Tôi có thể đi xe đạp. Tôi có thể nói tiếng Anh. Còn bạn thì sao?
 
 
 
6. Project.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 5: Can you swim?. - Lesson 3
 
Dự án.
 
Phỏng vấn ba người bạn và hoàn thành bảng sau:
Các em có thể sử dụng mẫu phỏng vốn sau để phỏng vấn các bạn nhé:
Nam: Can you swim, Trinh? Bạn có thể bơi không, Trinh?
Trinh: Yes, I can. Vâng, tôi có thể.
Nam: Can you play badminton? Bạn có thể chơi cầu lông không?
Trinh: No, I can't. Không, tôi không thể.
Nam: Can you play chess? Bạn có thể chơi cờ vua không?
Trinh: Yes, I canệ Vâng, tôi có thể.
Nam: Can you play the piano? Bạn có thể chơi đàn piano không?
Trinh: Yes, I can. Vâng, tôi có thể.
Name swim play badminton play chess play the piano
Trinh Yes No Yes Yes
Trang Yes Yes No No
Khang Yes No Yes No
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top