Trang chủ » Tiếng anh lớp 4. Unit 6: Where`s your school? – Lesson 3

Tiếng anh lớp 4. Unit 6: Where`s your school? – Lesson 3

1. Listen and repeat.
 
Nghe và đọc lại.
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
sch school. Ví dụ: This is our school.
Đây là trường của chúng tôi.
 
sk skipping. Ví dụ: Mai likes skipping.
Mai thích nhảy dây.
 
str street. Ví dụ: My school is in Nguyen Du street.
Trường của tôi nằm trên đường Nguyễn Du.
 
2. Listen and circle. Then write and say aloud.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 6: Where's your school?. - Lesson 3
 
Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn.
 
1. b 2. b 3. b 4. a 5. a 
Bài nghe:
1. This is a street.
2. The street is beautiful.
3. The stream is long.
4. I love my school.
5. Linda likes skating.
 
3. Let’s chant.
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 6: Where's your school?. - Lesson 3
 
Chúng ta cùng hát ca.
 
School, school, school!
Ngôi trường, ngôi trường, ngôi trường!
 
 
School, school, school!
This is the way We go to school.
It's so much fun!
Ngôi trường, ngôi trường, ngôi trường!
Đây là con đường Chúng to đi học.
Nó thật là vui!
 
 
Street, Street, Street!
This is the way We walk on the street.
It's so much fun!
Con đường, con đường, con đường!
Đây là con đường Chúng to đi bộ.
Nó thật là vui!
 
4. Read and complete.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 6: Where's your school?. - Lesson 3
 
Đọc và trả lời.
 
Hello. My name is (1) Le Mai. I'm from Ha Noi, Viet Nam. I'm (2) Vietnamese.
 
I study at (3) Nguyen Du Primary School.
 
It's a big school in (4) Nguyen Du street, Hoan Kiem District, Ha Noi.
 
I'm in class (5) 4A.
 
Xin chào. Mình tên là Lê Mai. Mình đến từ Hà Nội, Việt Nam. Mình là người Việt Nam.
 
Mình học Trường Tiểu học Nguyễn Du.
 
Nó là một ngôi trường lớn nằm trên đường Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 
Mình học lớp 4A.
 
5. Write about your school.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 6: Where's your school?. - Lesson 3
 
Viết về em.
 
Viết về tên và địa chỉ của trường và lớp em.
I study at Ngoc Hoi Primary School. It is in Lac Long Quan street. It is a new school in Ho Chi Minh City. Look at my new classroom. There are eighteen desks and eighteen benches. There is a board on the wall. There is a picture of Uncle Ho on the wall. There is a map of Viet Nam on the wall tooẾ I go to school five days a week. I love my school very much.
Tôi học ở Trường Tiểu học Ngọc Hồi. Nó nằm trên đường Lợc Long Quân. Nó là một ngôi trường mới ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy nhìn lớp học mới của tôi. Có 18 cái bàn và 18 ghế dài. Có một tấm bảng trên tường. Có một bức tranh Bác Hồ trên tường. Cũng có một bản đồ Việt Nam trên tường. Tôi đi học năm ngày trong một tuồn. Tôi rất yêu trường tôi.
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top