Trang chủ » Tiếng anh lớp 4. Unit 8: What subjects do you have today? – Lesson 3

Tiếng anh lớp 4. Unit 8: What subjects do you have today? – Lesson 3

1. Listen and repeat.
 
Nghe và đọc lại.
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
ct subject : English is my favourite subject.
Tiếng Anh là môn yêu thích của tôi.
 
cts subjects : What subjects do you have today?
Hôm nay bạn có môn học gì?
 
2. Listen and tick. Then write and say aloud.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 8: What subjects do you have today?  - Lesson 3
 
Nghe và chọn. Sau đó viết và đọc lớn.
 
 
1. What subjects do vou have today?
 
2. What subject do vou like?
 
3. What subjects does she have on Fridays?
 
4. What subiect does she like?
 
3. Let’s chant.
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 8: What subjects do you have today?  - Lesson 3
Chúng ta cùng hát ca.
 
What subjects do you have today?
Hôm nay bạn có môn học gì?
 
What subjects do you have today?
I have Maths, Music and Art.
How often do you have Maths?
I have it every day of the week.
What is your favourite subject?
English is my favourite subject.
Hôm nay bạn có môn học gì?
Mình có môn Toán, Ám nhạc và Mĩ thuật.
Bạn thường có môn Toán mấy lần ?
Tôi có nó mỗii ngày trong tuần.
Môn học yêu thích nhất của bạn là gì?
Tiếng Anh là môn yêu thích nhất của tôi.
 
 
 
4. Read and complete
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 8: What subjects do you have today?  - Lesson 3
 
Đọc và hoàn thiện.
 
Mình tên là Nga. Mình đi học từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mình có môn Tiếng Việt và môn Toán mỗệi ngày. Mình có môn Tiếng Anh vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm và thứ SáuỀ* Vào các ngày thứ Tư và thứ Năm, mình có môn Khoa học. Mình có môn Thể dục vào các ngày thứ Hai và thứ TưỀ Mình có môn Âm nhạc vào các ngày thứ Ba và môn Mĩ thugt vào các ngày thứ Sáuề
TIMETABLE (THỜI KHÓA BIÊU)
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
(1) Vietnamese Vietnamese Vietnamese Vietnamese Vietnamese
Maths (2) Maths Maths Maths Maths
English English (3) Science English English
PE Music PE Science (4) Art
 
5. Write about you and your school subjects.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 8: What subjects do you have today?  - Lesson 3
I am a pupil at Ngoe Hoi Primary School.
I go to school from Monday to Friday.
At school, I have Vietnamese, Maths, English, IT, Science, Music, Art and PE (Physical Education).
I have English on Tuesdays and Frldays.
 
My favourite subject is Maths.
Mình là học sinh Trường Tiểu học Ngọc Hồi.
Mình đi học từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Ở trường, mình có môn Tiếng Việt Toán, Tiếng Anh, Tin học, Khoa học, Âm nhạc, Mĩ thuật và môn Thể dục (Giáo dục thể chất).
Mình có môn Tiếng Anh vào các ngày thứ Ba và thứ Sáu.
 
 
 
6. Project.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 8: What subjects do you have today?  - Lesson 3
 
Dự án.
 
Hỏi một người bạn khác trong trường về thời khóa biểu của cậu ấy/cô ấy và đánh dấu chọn vào bảng bên dưới. Sau đó nói cho cả lớp biết về nó.
 
1. What subjects do vou have today?
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top