Trang chủ » Tiếng anh lớp 5 Unit 12: Don`t ride your bike too fast! – Lesson 1

Tiếng anh lớp 5 Unit 12: Don`t ride your bike too fast! – Lesson 1

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 12: Don't ride your bike too fast!  - Lesson 1
 
a)  What are you doing, Mary? Bạn đang làm gì vậy Mary?
 
I'm cutting the cabbage. Mình đang cắt cải bắp.
 
b)   Don't play with the knife! You may cut yourself.
 
Đừng chơi với dao! Bạn có thể bị đứt tay.
 
OK.  Được rồi.
 
c)  What are you doing with the stove?
 
Bạn đang làm gì với bếp lò vậy?
 
I want to cook the cabbage. Mình muốn nấu cải bắp.
 
d)   Don't touch the stove. You may get a burn.
 
Đừng chạm/đụng vào bếp. Bạn có thể bị phỏng/bỏng đấy.
 
OK. I won't. Được rồi. Mình sẽ không đụng vào.
 
2. Point and say (Chỉ và đọc)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 12: Don't ride your bike too fast!  - Lesson 1
 
a)   Don't play with matches! Đừng chơi với những que diêm!
 
OK. I won't.                                 Được rồi. Mình sẽ không chơi.
 
b)  Don't ride your bike too fast! Đừng đi xe quá nhanh!
 
OK. I won't.
 
Được rồi. Mình sẽ không đi xe quá nhanh.
 
c)  Don't climb the tree!    Đừng trèo/leo cây!
 
OK. I won't.                       ĐƯỢC rồi. Mình sẽ không trèo/leo cây.
 
d)   Don't run down the stairs! Đừng chạy xuống cầu thang!
 
OK. I won't
 
ĐƯỢC rồi. Mình sẽ không chạy xuống cầu thang.
 
3. Let's talk (Chúng ta cùng nói)
 
Hỏi và trả lời những câu hỏi về những tai nạn ở nhà và đưa ra lời khuyên. What are you doing…?  Bạn đang làm gì.. ?
 
I want to…           Tôi muốn…
 
Don't…!                Đừng/Không..!
 
OK. I won't.         ĐƯỢc rồi. Tôi sẽ không.
 
4. Listen and tick (Nghe và đánh dấu chọn (√ ))
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 12: Don't ride your bike too fast!  - Lesson 1
 
1. b 2. c 3. a 4. b
 
Audio script
 
1. Mother: What are you doing with the knife, Mary?
 
Mary: I'm cutting the fruit.
 
Mother: Don't play with the sharp knife! You may cut yourself! Mary: OK, I won't, Mum.
 
2. Phong: I'm going to run down the stairs.
 
Tom: Don't do it!
 
Phong: Why not?
 
Tom: It's dangerous.
 
Phong: OK.
 
3. Linda: Hey, Trung. Where are you going?
 
Trung: I'm riding to the sports centre.
 
Linda: Don't ride your bike too fast!
 
Trung: Don't worry.I won't.
 
4. Mai: What are you doing here, Nam?
 
Nam: Look. I'm going to climb the tree to pick some apples.
 
Mai: Don't climb the tree!
 
Nam: OK, I won't.
 
5. Read and complete (Đọc và hoàn thành)
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 12: Don't ride your bike too fast!  - Lesson 1
 
(1)room (2) cooking (3) answered (4) run (5) won't
 
    Một ngày nọ, Peter buồn chán. Cậu ấy đã ở trong phòng mình và mẹ cậu ấy đang nấu ăn trong nhà bếp. Bà ấy hỏi thật to: "Con ở đỏ- vậy Peter?". Cậu ấy đã trả lời: "Con lên cầu thang, mẹ à". Mẹ cậu nghe cậu chạy xuống và nói: "Đừng chạy xuống cầu thang!" Peter liền đáp: "Dạ, con không lặp lại việc đó mẹ à".
 
6. Let's sing (Chúng ta cùng hát)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Don’t do that!
 
Đừng làm việc đó!
 
What are you doing?
 
I'm going to run down the stairs.
 
Don't do that! It's dangerous.
 
Really?Yes! OK, I won't.
 
Bọn đang làm gì?
 
Mình sẽ chạy xuống cầu thang.
 
Đừng làm việc đó! Nó nguy hiểm.
 
Thật không? Vâng! Được rồi, tôi sẽ không.
 
What are you doing?
 
I'm going to climb that tree over there.
 
Don't do that! It's dangerous.
 
Really?Yes! OK, I won't.
 
Bạn đang làm gì?
 
Mình sẽ trèo cây đó ở đàng kia.
 
Đừng làm việc đó! Nó nguy hiểm.
 
Thật không? Vâng! Được rồi, tôi sẽ không.
 
What are you doing?
 
I'm going to ride my bike down this busy road.
 
Don't do that! It's dangerous.
 
Really?Yes! OK, I won't.
 
Bạn đang làm gì?
 
Mình sẽ đi xe đạp xuống đường náo nhiệt nàỵ
 
 Đừng làm việc đó! Nó nguy hiểm.
 
Thật không? Vâng! Được rồi, tôi sẽ không.
 
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top