Trang chủ » Tiếng anh lớp 5 Unit 12: Don`t ride your bike too fast! – Lesson 2

Tiếng anh lớp 5 Unit 12: Don`t ride your bike too fast! – Lesson 2

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 12: Don't ride your bike too fast!  - Lesson 2
 
a)  Look. What are these children doing, class?
 
Nhìn đây. Những đứa trẻ này đang làm gì vậy cả lớp?
 
They're looking at the apples on the tree.
 
Chúng nhìn thấy những quả táo trên cây.
 
b)  What is this boy doing? Cậu bé này đang làm gì?
 
He's climbing the apple tree. Cậu ấy đang trèo lên cây táo.
 
c)  Should he do that? Cậu ấy nên làm việc đó không?
 
No, he shouldn't. Không, cậu ấy không nên.
 
d)  Why shouldn't the climb the tree?
 
Tại sao không nên trèo cây? Because he may fall and break his leg.
 
Bởi vì cậu ấy có thể té/ngã và gẫy chân.
 
2. Point and say (Chỉ và đọc)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 12: Don't ride your bike too fast!  - Lesson 2
 
a)  Why shouldn't I play with the knife?
 
Tại sao tôi không nên chơi với dao?
 
Because you may cut yourself. Bởi vì bạn có thể đứt tay.
 
b)  Why shouldn't I play with the stove?
 
Tại sao không nên chơi với bếp lò ?
 
Because you may get a burn.
 
Bởi vì bạn có thể bị bỏng/phỏng.
 
c)  Why shouldn't I ride to fast?
 
Tại sao tôi không nên đi/cưỡi xe quá nhanh?
 
Because you may fall off your bike.
 
Bởi vì bạn có thể bị té/ngã xe.
 
d)  Why shouldn't I run down the stairs?
 
Tại sao tôi không nên chạy xuống cầu thang?
 
Because you may break your arm.
 
Bởi vì bạn có thể bị gãy tay.
 
3. Let's talk (Chúng ta cùng nói)
 
Hỏi và trả lời những câu hỏi về tại sao một ai đó không nên làm việc gì đó.
 
What is he/she doing? Cậu/Cô ấy đang làm gì?
 
He/She is…       Cậu/Cô ấy…
 
He/She shouldn't do that! Cậu/Cô ấy không nên làm việc đó!
 
 Why shouldn't he/she…? Tại sao cậu/cô ấy không nên…?
 
Because he/she may… Bởi vì cậu/cô ấy có thể…    
 
4. Listen and complete with one with (Nghe và điền một từ)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 12: Don't ride your bike too fast!  - Lesson 2
 
1. sharp
 
Tony không nên chơi với dao bởi vì nó rất bén
 
2. wall
 
Nam không nên trèo/leo tường bởi vì cậu ấy có thể ngã/té gãy chân
 
3. burn
 
Mai không nên chơi với bếp lò bởi vì cô ấy có thể bị phỏng/bỏng
 
4. arm
 
Tom không nên đi xe đạp quá nhanh bởi vì cậu ấy có thể té/ngã xe và gãy tay.
 
5. Read and complete (Đọc và hoàn thành)
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 12: Don't ride your bike too fast!  - Lesson 2
 
(1) knife (2) don't (3) why (4) yourself (5) see
 
Tom: Bạn đang cầm gì trong tay bạn?
 
Phong: Một con dao.
 
Tom: Ồ, không. Nó nguy hiểm. Đừng chơi với nó!
 
Phong: Tại sao không nên chơi với nó?
 
Tom: Bởi vì bạn có thể đứt tay.
 
Phong: Tôi có thể thấy điều đó. cảm ơn bạn, Tom à.
 
6. Let's play (Chúng ta cùng chơi)
 
A matching game (Trò chơi kết hợp/nối)
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 12: Don't ride your bike too fast!  - Lesson 2
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top