Trang chủ » Tiếng anh lớp 5 Unit 15: What would you like to be in the future? – Lesson 1

Tiếng anh lớp 5 Unit 15: What would you like to be in the future? – Lesson 1

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 15: What would you like to be in the future?  - Lesson 1
 
a)  What would you like to be in the future, Tony?
 
Bạn muốn trở thành gì trong trong tương lai vậy Tony?
 
I'd like to be a pilot.
 
Tôi muốn trở thành phi công.
 
b)  Is that why you work out so much in the gym?
 
Có phải điều đó mà bạn rèn luyện thật nhiều trong phòng thể dục không?
 
Yes. Pilots have to be strong.
 
Phải. Phi công phái khỏe mạnh.
 
c)  So would you like to fly a plane?
 
Vậy bạn muốn lái máy bay phải không?
 
Yes, of course! There's only one problem.
 
Vâng, đúng rồi! Chỉ là một vân đề.
 
d)  What's that?       Cái dó là gì?
 
I'm scared of heights! Tôi sợ độ coo!
 
2. Point and say (Chỉ và đọc)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 15: What would you like to be in the future?  - Lesson 1
 
a)   What would you like to be in the future?
 
Bạn muốn trở thành gì trong trong tương lai?
 
I'd like to be a pilot.
 
Tôi muốn trở thành phi công.
 
b)  What would you like to be in the future?
 
Bợn muốn trở thành gì trong trong tương lai?
 
I'd like to be a doctorẽ
 
Tôi muốn trở thành bóc sĩ.
 
c)  What would you like to be in the future?
 
Bợn muốn trở thành gì trong trong tương lai?
 
I'd like to be an architect.
 
Tôi muốn trở thành kiến trúc sư.
 
d)  What would you like to be in the future?
 
Bợn muốn trở thành gì trong trong tương lai?
 
I'd like to be a writer.
 
Tôi muốn trở thành nhà vởn.
 
3. Let's talk (Chúng ta cùng nói)
 
Hỏi và trâ lời nhửng câu hỏi về bạn muốn trở thành gì trong tương laiề What would you like to be in the future?
 
Bợn muốn trở thành gì trong trong tương lai?
 
I'd like to be a/an.. Tôi muốn trở thành…
 
4. Listen and tick (Nghe và đánh dấu chọn )
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 15: What would you like to be in the future?  - Lesson 1
 
1.b        2. a    3 c
 
Audio script
 
1. Tony: Hi, MaiẾ What are you doing?
 
Mai: I'm writing a short story.
 
Tony: Oh. What would you like to be in the future?
 
Mai: I'd like to be a writer. I'd like to write stories for children.
 
Tony: Would you like to be a teacher in the future, Linda?
Linda: No. I'd like to be an architect.
 
Tony: I see. You like drawing, don't you?
 
Linda: Yes, I do.
 
 
 
Linda: What would you like to be in the future, Phong?
Phong: I'd like to be a pilot. I would like to fly a plane.
 
Linda: So you have to study hard, right?
 
Phong: Yes, that's right.
 
5. Look and write (Nhìn và viết)
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 15: What would you like to be in the future?  - Lesson 1
 
1. A: Bạn muốn trở thành gì trong tương lai vậy Hoa?
 
B: I'd like to be a teacher. Tôi muốn trở thành giáo viên.
 
2. A: Mary muốn trở thành gì khi cô đy lớn lên?
 
B: She'd like to be a doctor. Cô ấy muốn trở thành bác sĩ.
 
A: Linda và Trung muốn trở thành gì khi họ rời khỏi trường học?
B: They'd like to be architects.
 
Họ muốn trở thành nhừng kiến trúc sư.
 
6. Let's sing (Chúng ta cùng hát)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
What would you like to be in the future?
 
Bạn muốn trở thành gì trong tương lai
 
What would you like to be?
 
What would you like to be?
 
What would you like to be In the future?
 
I'd like to be a teacher.
 
What would you like to be?
 
What would you like to be?
 
What would you like to be in the future?
 
I'd like to be a nurse.
 
What would you like to be?
 
What would you like to be?
 
What would you like to be in the future?
 
 
 
I'd like to write stories for children.
 
Bọn muôh trở thành gì?
 
Bợn muốn trở thành gì?
 
Bạn muôh trở thành gì Trong tương lai?
 
Tôi muốn trở thành giáo viên.
 
Bọn muốn trở thành gì?
 
Bọn muốn trở thành gì?
 
Bợn muốn trở thành gì trong
 
tương loi? Tôi muốn trở thành ỵ tá.
 
Bọn muốn trở thành gì?
 
Bợn muốn trở thành gì?
 
Bợn muốn trở thành gì trong tương lai?
 
Tôi muốn viết nhiều truyện cho thiếu nhi.
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top