Trang chủ » Tiếng anh lớp 5 Unit 15: What would you like to be in the future? – Lesson 2

Tiếng anh lớp 5 Unit 15: What would you like to be in the future? – Lesson 2

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 15: What would you like to be in the future?  - Lesson 2
 
a)  What would you like to be in the future, Mai?
 
Bạn muốn trở thành gì trong tương lai vậy Mai?
 
I'd like to be a writer.
 
Tôi muốn trở thành nhà văn.
 
b)  Why would you like to be a writer?
 
Tại sao bạn muốn trở thành nhà văn?
 
Because I'd like to write stories for children.
 
Bởi vì tôi muốn viết nhiều truyện cho thiếu nhi.
 
c)  Would you like to be a writer too, Tony?
 
Bạn cũng muốn trở thành nhà văn phải không Tony?
 
No. I'd like to be a pilot.
 
Không. Tôi muốn trở thành phi công.
 
d)  A pilot? Why? Một phi công à? Tại sao?
 
Because I'd like to fly a plane. Bởi vì tôi muốn lái máy bay.
 
2. Point and say (Chỉ và đọc)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 15: What would you like to be in the future?  - Lesson 2
 
a)  Why would you like to be a nurse?
 
Tại sao bạn muốn trở thành y tá?
 
Because I'd like to look after patients.
 
Bởi vì tôi muốn chăm sóc những bệnh nhân.
 
b)  Why would you like to be a writer?
 
Tại sao bạn muốn trở thành nhà văn?
 
Because I'd like write stories for children.
 
Bởi vì tôi muốn viết nhiều truyện cho thiếu nhi.
 
c)  Why would you like to be a pilot?
 
Tại sao bạn muốn trở thành phi công?
 
Because I'd like to fly a plane.
 
Bởi vì tôi muốn lới máy bay.
 
d)  Why would you like to be an architect?
 
Tại sao bạn muốn trở thành kiến trúc sư?
 
Because I'd like to design buildings.
 
Bởi vì tôi muốn thiết kế những ngôi nhà.
 
3. Let's talk (Chúng ta cùng nói)
 
Hỏi và trả lời những câu hỏi về công việc của bạn trong tương lai. What would you like to be in the future?
 
Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?
 
I'd like to be a/an…
 
Tôi muốn trở thành…
 
Why would you like to be a/an…?
 
Tại sao bạn muốn trở thành..?
 
Because I'd like to…
 
Bởi vì tôi muốn…
 
4. Listen and circle a, b or c (Nghe và khoanh tròn a, b hoặc c)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 15: What would you like to be in the future?  - Lesson 2
 
1. c Trung muốn trở thành kiến trúc SƯ.
 
2. a Mai muốn trở thành y tá.
 
3. b Tony muốn lái máy bay.
 
4. c Tom muốn làm việc trong nông trại.
 
Audio script
 
1. Linda: What would you like to be in the future, Trung?
 
Trung: I'd like to be an architect.
 
Linda: Why?
 
Trung: Because I would like to design buildings for my town.
 
2. Nam: Would you like to be a teacher, Mai?
 
Mai: No. I'd like to be a nurse. I'd like to look after patients.
 
 Nam: Working as a nurse is hard work
 
 Mai: Yes, I know. But I think I'll like it.
 
3. Linda: Would you like to be a singer or a footballer, Tony?
 
Tony: I'd like to be a pilot.
 
Linda: A pilot? Why?
 
Tony: Because I would like to fly a plane.
 
4. Mai: What would you like to be in the future, Tom?
 
Tom: Let me see. Oh, I'd like to be a farmer.
 
Mai: Farmer? Why would you like to be a farmer?
 
Tom: Because I'd like to work on a farm.
 
 
5. Read and complete (Đọc và hoàn thành)
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 15: What would you like to be in the future?  - Lesson 2
 
(1) nurse (2) look after (3) hospital (4) do (5) write
 
A: Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?
 
B: Tôi muốn trở thành y tá
 
A: Tại sao?
 
B: Bởi vì tôi muốn chăm sóc những bệnh nhân.
 
A: Bạn muốn làm việc ở đâu?
 
B: Trong bệnh viện ở quê
 
A: Bạn muốn làm gì vào thời gian rảnh của mình?
 
B: Tôi muốn viết nhiều truyện tranh.
 
6. Let's play (Chúng ta cùng chơi)
 
Pelmanism (Phương pháp luyện trí nhớ Penman)
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 15: What would you like to be in the future?  - Lesson 2
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top