Trang chủ » Tiếng anh lớp 5. Unit 5: Where will you be this weekend? – Lesson 1

Tiếng anh lớp 5. Unit 5: Where will you be this weekend? – Lesson 1

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 5.Unit 5: Where will you be this weekend? - Lesson 1
a) What will you do this weekend?
 
I think my family and I will go for a picnic.
 
Great! That will be a lot of fun.
 
b) What about you, Tony? Where will you be on Saturday?
 
I think I'll be in the mountains.
 
c)  What about you, Phong? Where will you be?
 
I'll be at home.
 
d) At home? Why?
 
Because I have to study.
 
Tạm dịch:
 
a) Bạn sẽ làm gì vào cuối tuần này?
 
Mình nghĩ gia đình mình và mình sẽ đi dã ngoại.
 
Thật tuyệt! Điều đó sẽ rất vui.
 
b) Còn bạn thì sao Tony? Bạn sẽ ở đâu vào thứ Bảy? Mình nghĩ mình sẽ ở trên núi.
 
c) Còn bạn thì sao Phong? Bạn sẽ ở đâu? Mình sẽ ở nhà.
 
d) Ở nhà ư? Tại sao? Bởi vì mình phải học.
 
2. Point and say (Chỉ và đọc)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 5.Unit 5: Where will you be this weekend? - Lesson 1
 
a.  Where will you be this weekend?
 
I think I'll be in the countryside.
 
b. Where will you be this weekend?
 
I think I'll be on the beach.
 
c. Where will you be this weekend?
 
I think I'll be at school
 
d .Where will you be this weekend?
 
I think I'll be by the sea.
 
Tạm dịch:
 
a) Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này? Mình nghĩ mình sẽ ở miền quê. 
 
b) Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này? Mình nghĩ mình sẽ ở bãi biển.
 
c) Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này? Mình nghĩ mình sẽ ở trường.
 
d) Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này? Mình nghĩ mình sẽ gần biển
 
3. Let's talk (Chúng ta cùng nói)
 
Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này.
 
Where will you be this weekend?
 
I think I'll be…
 
Tạm dịch:
 
Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này?
 
Tôi nghĩ tôi sẽ..
 
4. Listen and tick (Nghe và đánh dấu chọn )
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 5.Unit 5: Where will you be this weekend? - Lesson 1
 
Đáp án:
 
1.c        2. a    3. b
 
Audio script:
 
1. Tony: Hi, Mai. Where will you be tomorrow?
 
Mai: What day is it tomorrow?
 
 
Tony: It's Saturday.
 
Mai: Oh, I think I'll be at the seaside.
 
2  Nam: Do you want to go for a picnic next week?
 
Linda: Where will it be?
 
Nam: It'll be in the mountains.
 
Linda: Yes, please. That'll be a lot of fun.
 
3. Linda: Will you be at home next week?
 
Phong: Next week?
 
Linda: Yes
 
Phong: I don't know. Maybe I'll be in the countryside.
 
Tạm dịch:
 
1. Tony: Xin chào, Mai. Bạn sẽ ở đâu vào ngày mai?
 
Mai: Ngày mai là ngày nào?
 
Tony: Hôm thứ Bảy.
 
Mai: Ồ, tôi nghĩ tôi sẽ ở bên bờ biển.
 
2 Nam: Bạn có muốn đi dã ngoại vào tuần tới không?
 
Linda: Nó sẽ ở đâu?
 
Nam: Nó sẽ ở trên núi.
 
Linda: Vâng. Điều đó sẽ rất vui.
 
3. Linda: Bạn sẽ ở nhà vào tuần tới?
 
Phong: Tuần tới?
 
Linda: Vâng
 
Phong: Tôi không biết. Có lẽ tôi sẽ ở làng quê.
 
5. Read and match (Đọc và nối)
 
 
Tiếng anh lớp 5.Unit 5: Where will you be this weekend? - Lesson 1
 
Đáp án: 1- c    2-d    3 – a      4-b
 
Tạm dịch:
 
 
Tiếng anh lớp 5.Unit 5: Where will you be this weekend? - Lesson 1
 
6. Let's sing (Chúng ta cùng hát)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Where will you be?
 
Where will you be next weekend,
 
In the mountains or the countryside?
 
I think I'll be in the mountains
 
Where will you be tomorrow,
 
At the seaside or at school?
 
I think I'll be at the seaside
 
Where will you be next year,
 
In Viet Nam or England?
 
I think I'll be in England
 
Tạm dịch:
 
Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần tới, Trên núi hay miền quê?
 
Tôi nghĩ tôi sẽ ở trên núi.
 
Bạn sẽ ở đâu vào ngày mai,
 
Ở bãi biển hay ở trường?
 
Tôi nghĩ tôi sẽ ở gần biển.
 
Bạn sẽ ở đâu vào năm tới, ở Việt Nam hay ở nước Anh?
 
Tôi nghĩ tôi sẽ ở nước Anh.
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top